Zawody Przyszłości

TYTUŁ PROJEKTU:
Zawody przyszłośći
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
2019.01.01 – 2020.12.31
CEL PROJEKTU:
Dostosowanie 3 kierunków kształcenia zawodowego: technik informatyk, logistyk, spedytor prowadzonych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 90 absolwentów w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. w wyniku
• doposażenia pracowni dla 3 kierunków w środki dydaktyczne,
• podniesienia kwalifikacji i kompetencji 8 nauczycieli, w tym 3 nauczycieli kształcenia zawodowego,
• objęciu 90 uczniów/uczennic doradztwem zawodowym,
• wsparcie 90 uczniów/uczennic w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów, szkoleń i zajęć dodatkowych,
• zapewnienie 90 uczniom/uczennicom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwie.
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ:
Uczniowie i uczennice CKZiU tj. Technikum nr 19, łącznie 90 osób z 3 kierunków:
1. Technik informatyk,
2. Technik logistyk,
3. Technik spedytor.
Wsparciem zostaną objęte kl. III w roku szkolnym 2018/19 (1 edycja) i 2019/20 (2 edycja).
FORMY WSPARCIA DLA UCZNIÓW/UCZENNIC:
 
Ścieżka dla uczniów/uczennic z kierunku technik informatyk
FORMY OBLIGATORYJNE 1. Szkolenie Administrowanie bazami danych (60 godz./grupę), łącznie dla 40 os.
2. Szkolenie Programowanie serwisów www (50 godz./grupę), łącznie dla 40 os.
3. Szkolenie Inżynieria projektowania CAD 2D i 3D (45 godz./grupę), łącznie dla 40 os.
4. Staż zawodowy płatny (150 godzin, stypendium dla uczniów/uczennnic w kwocie 1800 zł (na rękę)), dodatkowo zwrot kosztu dojazdu na staż, łącznie dla 41 osób.
5. Doradztwo zawodowe indywidulane – 4 godz./os.
6. Doradztwo zawodowe grupowe (2 warsztaty/rok/grupę, 10 godz./warsztat)
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
(do wyboru – 1 zajęcia z blok A i 1 zajęcia z bloku B)
BLOK A
1. Szkolenie Programowanie w języku C++ (30 godz./grupę), łącznie dla 20 os.
2. Szkolenie programowanie Arduino (30 godz./grupę), łącznie dla 20 os.

BLOK B
1. Szkolenie ABC przedsiębiorczości (30 godz./grupę), łącznie dla 30 os.
2. Szkolenie Komunikacja i praca w zespole (16 godz./grupę), łącznie dla 30 os.
Ścieżka dla uczniów/uczennic z kierunku technik logistyk
FORMY OBLIGATORYJNE 1. Kurs rozszerzony operator wózków jezdniowych unoszących (widłowych) (min. 50 godz./grupę), łącznie dla 30 os.
2. Zajęcia dodatkowe z zakresu obsługi programu komputerowego wspomagającego  procesy logistyczne prowadzony przez nauczycieli dla uczniów (40 godz./grupę), łącznie dla 30 os.
3. Szkolenie przygotowanie inwentaryzacji (16 godz./grupę), łącznie dla 30 os.
4. Szkolenie magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych (16 godz./grupę), łącznie dla 30 os.
5. Szkolenie operacyjne zarządzanie zakupami (16 godz./grupę), łącznie dla 30 os.
6. Staż zawodowy płatny (150 godzin, stypendium dla uczniów/uczennnic w kwocie 1800 zł (na rękę)), dodatkowo zwrot kosztu dojazdu na staż, łącznie dla 41 osób.
7. Doradztwo zawodowe indywidulane – 4 godz./os.
8. Doradztwo zawodowe grupowe (2 warsztaty/rok/grupę, 10 godz./warsztat)
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
(do wyboru 1 zajęcia)
1. Szkolenie ABC przedsiębiorczości (30 godz./grupę), łącznie dla 30 os.
2. Szkolenie Komunikacja i praca w zespole (16 godz./grupę), łącznie dla 30 os.
Ścieżka dla uczniów/uczennic z kierunku technik spedytor
FORMY OBLIGATORYJNE 1. Kurs rozszerzony operator wózków jezdniowych unoszących (widłowych) (min. 50 godz./grupę), łącznie dla 20 os.
2. Zajęcia dodatkowe z zakresu obsługi programu komputerowego SPEED prowadzony przez nauczycieli dla uczniów (40 godz./grupę), łącznie dla 20 os.
3. Szkolenie Spedytor w łańcuchu dostaw (16 godz./grupę), łącznie dla 20 os. 4. Szkolenie: przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski (16 godz./grupę), łącznie dla 20 os.
5. Szkolenie: Transport i spedycja krajowa/ międzynarodowa  (16 godz./grupę), łącznie dla 20 os.
6. Staż zawodowy płatny (150 godzin, stypendium dla uczniów/uczennnic w kwocie 1800 zł (na rękę)), dodatkowo zwrot kosztu dojazdu na staż, łącznie dla 41 osób.
7. Doradztwo zawodowe indywidulane – 4 godz./osobę.
8. Doradztwo zawodowe grupowe (2 warsztaty / rok / grupę, 10 godz. / warsztat).
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE (do wyboru) 1. Szkolenie ABC przedsiębiorczości (30 godz./grupę), łącznie dla 30 os.
2. Szkolenie Komunikacja i praca w zespole (16 godz./grupę), łącznie dla 30 os.
Warunki udziału:
Przynależność do grupy docelowej tj. status ucznia / uczennicy Technikum nr 19 – klasy III w roku szkolnym 2018/19 (I ed.) i 2019/20 (II ed.) kształcącego się w jednym z poniższych zawodów:
1. Technik informatyk,
2. Technik logistyk,
3. Technik spedytor.
Złożenie kompletu podpisanych dokumentów rekrutacyjnych (w przypadku uczniów/uczennic niepełnoletnich dokumenty podpisuje rodzic/opiekun prawny):
Karta zgłoszenia ucznia/uczennicy
Dane do systemu SL2014
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Umowa uczestnictwa
Obowiązek udziału w min. 80% zajęć, na które uczeń/uczennica został/- a zakwalifikowana oraz w 100% doradztwa indywidualnego oraz stażu zawodowym.
Kontakt w sprawie projektu:
Vice-dyrektor: Marian Róg e-mail: marian.rog@cez.lodz.pl

Wersja pdf.

Harmonogramy zajęć

 1. Obsługa programu wspomagającego procesy logistyczne, grupa 1
 2. Obsługa programu wspomagającego procesy logistyczne, grupa 2
 3. Doradztwo grupowe, grupa 1
 4. Doradztwo grupowe, grupa 2
 5. Doradztwo grupowe, grupa 3
 6. Doradztwo grupowe, grupa 4
 7. Doradztwo grupowe gr 5
 8. Doradztwo grupowe gr 6
 9. Szkolenie Speed grupa 1
 10. Szkolenie Speed, grupa 2
 11. Szkolenie Autodesk Inventor, grupa 1
 12. Szkolenie Autodesk Inventor, grupa 2
 13. Programowanie serwisów www grupa 1
 14. Programowanie serwisów www grupa 2
 15. Programowanie serwisów www grupa 3
 16. Programowanie serwisów www grupa 4
 17. Kurs na wózki widłowe gr 1
 18. Kurs na wózki widłowe gr 2
 19. Kurs na wózki widłowe gr 3
 20. Kurs na wózki widłowe gr 4
 21. Kurs na wózki widłowe gr 5
 22. Zajęcia z magazynowania chemikaliów ESZ gr 1
 23. Zajęcia z magazynowania chemikaliów ESZ gr 2
 24. Zajęcia Autodesk Inventor gr I
 25. Zajęcia Autodesk Inventor gr II
 26. Zajęcia z programowania C++ gr I
 27. Zajęcia z programowania C++ gr II
 28. Szkolenie z baz danych gr III
 29. Szkolenie z baz danych gr IV
 30. Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa gr 1
 31. Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa gr 2
 32. Spedytor w łańcuch dostaw gr 1
 33. Spedytor w łańcuchu dostaw gr 2
 34. Przygotowanie inwentaryzacji gr 1
 35. Przewozy kontenerowe i drobnicowe gr 1
 36. Operacyjne zarządzanie zakupami PS gr 1
 37. Administrowanie bazami danych ŁS gr 1
 38. Administrowanie bazami danych ŁS gr 2
 39. Autodesk Inventor gr 3
 40. Operacyjne zarządzanie zakupami gr 2
 41. Druk 3D
 42. Gamifikacja, Web Quest
 43. Lekcje poza szkołą, techniki mobilne
 44. Użyteczne programy i aplikacje
 45. Programowanie Arduino gr 1.
 46. Programowanie Arduino gr 2.
 47. Wprowadzenie do modelowania bryłowego gr V.
 48. Administrowanie bazami danych PB gr 3
 49. Administrowanie bazami danych PB gr 4
 50. Doradztwo grupowe gr 7
 51. Doradztwo grupowe gr 8
 52. Doradztwo grupowe gr 9
 53. Inwentaryzacja gr 2
 54. Przewozy kontenerowe i drobnicowe gr 2
 55. Szkolenie Autodesk Inventor gr 5
 56. Programowanie serwisów www gr 3
 57. Magazynowanie towarów i chemikaliów niebezpiecznych