Projekt – zawód

Tytuł projektu: Projekt – zawód

Projekt „Projekt – zawód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie projektu RPLD.11.03.02-10-0003/19

Okres realizacji: 01.04.2021-31.03.2023 r.

Cel projektu: rozwój ukierunkowanego branżowo Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 80 osób dorosłych (min. 40 kobiet /max. 40 mężczyzn) w terminie od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r. w wyniku:

• doposażenia 3 pracowni dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

• nabycie kompetencji cyfrowych przez 6 nauczycieli/-lek dzięki przeszkoleniu z obsługi zakupionego sprzętu i materiałów dydaktycznych,

• wsparcie 80 osób dorosłych w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach 4 kwalifikacyjnych kursów zawodowych (EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych , EKA.07 Prowadzenie rachunkowości, SPL.01 Obsługa magazynów, SPL.04 Organizacja transportu), w tym zapewnienie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach,

• objęciu 80 osób dorosłych poradnictwem zawodowym i informacją zawodową.

Działania projektowe obejmują:

 1. Wyposażenie Pracowni gospodarki materiałowej w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia oraz adaptacja pomieszczeń (prace remontowo-wykończeniowe) dla kwalifikacji SPL.01 Obsługa magazynów
 2. Realizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji SPL.01 Obsługa magazynów
 3. Wyposażenie Pracowni środków transportu w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia oraz adaptacja pomieszczeń (prace remontowo-wykończeniowe) dla kwalifikacji SPL.04  Organizacja transportu
 4. Realizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji SPL.04
 5. Wyposażenie Pracowni  ekonomiczno-rachunkowej w nowoczesny sprzęt materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia oraz adaptacja pomieszczeń (prace remontowo-wykończeniowe) dla kwalifikacji EKA.07 Prowadzenie rachunkowości
 6. Realizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji EKA.07 Prowadzenie rachunkowości
 7. Wyposażenie Pracowni techniki biurowej nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia oraz adaptacja pomieszczeń (prace remontowo-wykończeniowe) dla kwalifikacji EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 
 8. Realizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 
 9. Wyposażenie Pracowni komunikacji w języku obcym nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia oraz adaptacja pomieszczeń (prace remontowo-wykończeniowe) dla kwalifikacji EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 
 10. Prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej

Grupa docelowa:

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi;
 2. Osoby dorosłe powyżej 18 lat, absolwenci szkół: podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, policealnych, wyższych zainteresowani podnoszeniem kompetencji lub zdobywaniem kwalifikacji zawodowych (wykształcenie od ISCED 1), brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie – udział 120 osób (zakłada się min. 60 kobiet / max. 60 mężczyzn);
 3. nauczyciele/nauczycielki z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi – 6 osób.

PROJEKT „PROJEKT – ZAWÓD” W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Co to są kwalifikacyjne kursy zawodowe?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych (powyżej 18 roku życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia) i sposób na:

 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • zdobycie nowego zawodu,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • kontynuację nauki dla osób, które przerwały naukę zawodu,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na tym kursie. Egzaminy zawodowe przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Jakie kwalifikacyjne kursy zawodowe są przewidziane w projekcie?

W projekcie przewidzianych jest 4 kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 1. EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 
 2. EKA.07 Prowadzenie rachunkowości
 3. SPL.01 Obsługa magazynów
 4. SPL.04 Organizacja transportu

Wszystkie kursy organizowane będą w tzw. formie zaocznej, czyli w piątki po południu oraz w soboty i niedziele (od 8.00). Każdy z kursów obejmuje od około 400 do 700 godzin.

Opis kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

W ww. kursie uczestnik weźmie udział w następujących zajęciach:

 • EKA.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20 godzin
 • EKA.05.2. Podstawy ekonomii i statystyki – 98 godzin
 • EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń – 156 godzin
 • EKA.05.4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – 156 godzin
 • EKA.05.5. Język obcy zawodowy – 20 godzin

Razem 450 liczba obowiązkowych godzin

Placówka zaplanowała dodatkowe 30 godzin, które zostanie rozdysponowane pomiędzy przedmioty zgodnie z preferencjami słuchaczy i/lub w celu realizacji dodatkowych godzin w tematach, w których słuchacze osiągną najniższe wyniki zaliczeń. Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach (średnio po 10 osób) ze względu na obowiązujące standardy pracy w pracowniach.

Opis kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

W ww. kursie uczestnik weźmie udział w następujących zajęciach:

 • EKA.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20 godzin
 • EKA.07.2. Podstawy ekonomii i statystyki – 98 godzin
 • EKA.07.3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych – 156 godzin
 • EKA.07.4. Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników – 39 godzin
 • EKA.07.5. Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego – 88 godzin
 • EKA.07.6. Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej – 39 godzin
 • EKA.07.7. Język obcy zawodowy – 20 godzin

Razem 460 liczba obowiązkowych godzin

Placówka zaplanowała dodatkowe 30 godzin, które zostanie rozdysponowane pomiędzy przedmioty zgodnie z preferencjami słuchaczy i/lub w celu realizacji dodatkowych godzin w tematach, w których słuchacze osiągną najniższe wyniki zaliczeń. Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach (średnio po 10 osób) ze względu na obowiązujące standardy pracy w pracowniach.

UWAGA: Łączne ukończenie dwóch poniższych i zdanie egzaminów zawodowych tj.

 • EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 
 • EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

daje osobie możliwość zdobycia tytułu Technik rachunkowości. Więcej o zawodzie TUTAJ.

Opis kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji SPL.01 Obsługa magazynów

W ww. kursie uczestnik weźmie udział w następujących zajęciach:

 • SPL.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20 godzin
 • SPL.01.2. Podstawy logistyki – 78 godzin
 • SPL.01.3. Organizowanie pracy magazynu – 59 godzin
 • SPL.01.4. Przechowywanie zapasów – 78 godzin
 • SPL.01.5. Przyjmowanie i wydawanie zapasów – 98 godzin
 • SPL.01.6. Zabezpieczanie majątku – 59 godzin
 • SPL.01.7. Obsługiwanie klientów i kontrahentów – 39 godzin
 • SPL.01.8. Język obcy zawodowy – 20 godzin

Razem 451 godzin.

Placówka zaplanowała dodatkowe 30 godzin, które zostanie rozdysponowane pomiędzy przedmioty zgodnie z preferencjami słuchaczy i/lub w celu realizacji dodatkowych godzin w tematach, w których słuchacze osiągną najniższe wyniki zaliczeń. Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach (średnio po 10 osób) ze względu na obowiązujące standardy pracy w pracowniach. Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach (średnio po 10 osób) ze względu na obowiązujące standardy pracy w pracowniach

Opis kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu

W ww. kursie uczestnik weźmie udział w następujących zajęciach:

 • SPL.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20 godzin
 • SPL.04.2. Podstawy logistyki – 78 godzin
 • SPL.04.3. Planowanie procesów transportowych – 78 godzin
 • SPL.04.4. Organizowanie procesów transportowych – 169 godzin
 • SPL.04.5. Dokumentowanie realizacji procesów transportowych – 78 godzin
 • SPL.04.6. Język obcy zawodowy – 39 godzin

Razem 442 liczba obowiązkowych godzin

Placówka zaplanowała dodatkowe 30 godzin, które zostanie rozdysponowane pomiędzy przedmioty zgodnie z preferencjami słuchaczy i/lub w celu realizacji dodatkowych godzin w tematach, w których słuchacze osiągną najniższe wyniki zaliczeń. Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach (średnio po 10 osób) ze względu na obowiązujące standardy pracy w pracowniach.

UWAGA: Łączne ukończenie dwóch poniższych i zdanie egzaminów zawodowych:

daje osobie możliwość zdobycia tytułu Technik logistyk. Więcej o zawodzie TUTAJ.

Czy w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych trzeba odbywać praktyki zawodowe?

Tak. Praktyki zawodowe są jedną z form przygotowania zawodowego słuchaczy .Ponieważ są one częścią programu nauczania uczestnictwo w nich jest obowiązkowe.

Celem praktyki zawodowej jest umożliwienie uczestnikom/uczestniczkom KKZ zastosowania i pogłębiania zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Praktyczna nauka zawodu może odbywać się indywidualnie w firmie wskazanej przez słuchacza lub przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi.

Kto może wziąć udział kwalifikacyjnym kursie zawodowym w ramach projektu „Projekt – zawód”?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 lat. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych lub związanych z wykształceniem (mogą w nich brać udział osoby z wykształceniem podstawowym, ponadpodstawowym, ponadgimnazjalnym, policealnym, wyższym).

Osoba zainteresowana nie może mieć przeciwskazań lekarskich do kształcenia w danym zawodzie (weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarskiego od lekarza orzecznika).

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie na badania wydaje szkoła),
 • deklarację udziału w projekcie „Nowy start” (treść TUTAJ),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (treść TUTAJ).

W późniejszym terminie każdy uczestnik / uczestniczka będzie zobowiązany do podpisana umowy uczestnictwa w projekcie „Projekt – zawód”.

Czy można zapisać się na dowolną kwalifikację?

Tak, przyjmujemy zapisy na wszystkie oferowane kwalifikacyjne kursy zawodowe oferowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. Obowiązują jednak limity miejsc na poszczególne kursy. Dlatego zachęcamy do jak najszybszego zgłoszenia się do projektu.

Czy można się zapisać na więcej niż 1 kurs?

Tak, jest to możliwe. Zajęcia będą tak zaplanowane, by zjazdy na poszczególnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w ramach jednego zawodu (czyli dwóch kwalifikacji) nie pokrywały się. 

W jakie dni i jak często odbywają się zajęcia?

Wszystkie kursy organizowane będą w tzw. formie zaocznej, czyli w piątki po południu oraz w soboty i niedziele (od 8.00). Zajęcia będą się odbywać w weekendy.

Jak długo będzie trwał jeden kurs KKZ?

Każdy z kursów obejmuje od około 700 godzin dla pierwszej kwalifikacji w danym zawodzie lub około 400 godzina dla drugiej kwalifikacji w danym zawodzie.

Całość kursu została tak zaplanowana, aby kurs ten został ukończony w czasie jednego roku szkolnego. Na zakończenie każdego z kursów odbywa się egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (zgodnie z harmonogramem egzaminów zawodowych). 

Czy muszę podchodzić do egzaminu zawodowego przed OKE?

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na tym kursie. Tylko zdanie tego egzaminu umożliwia zdobycie kwalifikacji  w danym zawodzie. 

Kto prowadzi zajęcia na KKZ?

Zajęcia prowadzą osoby posiadające wykształcenie wyższe (w tym ukończone studia podyplomowe) w obszarze zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz adekwatne doświadczenie zawodowe. Część z prowadzących to praktycy pracujący w różnych organizacjach i firmach. 

Jaki jest koszt uczestnictwa w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łodzi?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi prowadzone są BEZPŁATNIE. W ramach projektu pokrywamy również koszt egzaminu.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi odbywają się w Łodzi, ul. Żeromskiego 115.

W jakiej formie prowadzone są zajęcia?

Część zajęć ma charakter teoretyczny. Będziemy jednak stawiać na praktykę. Każdy z kursów obejmuje kilkaset godzin zajęć praktycznych (opis przy poszczególnych kursach).

Co otrzymam po ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE (w przypadku zdania egzaminów w danej kwalifikacji).

Dlaczego warto wziąć udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym?

 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć, czyli w piątki po południu oraz w soboty i niedziele (od 8.00) uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi czy nauką w systemie szkolnym,
 • można w krótkim czasie zdobyć nowy zawód, przekwalifikować się lub podnieść kwalifikacje,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,
 • uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskują świadectwo kwalifikacji zawodowej,
 • kształcenie jest BEZPŁATNE.

Jakie przepisy regulują organizację kwalifikacyjnego kursu zawodowego?

Warunki, organizację i tryb kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Więcej informacji na naszym profilu FB https://www.facebook.com/ckziulodz/

Możesz również wypełnić wstępny formularz rekrutacyjny , żebyśmy się z Tobą skontaktowali

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7LQ_yoXAJ02WYp-cYMovcskxps3Zz41Hse_o4jq9gMdUOVBHNzhGSVFQMldHU1hKR0FIUVY0NFk0QS4u&fbclid=IwAR2ArIJbqr1mLJsvMQQWl6AzD1h3oB2kapMkF8jH5wW3zUBvTGA4JF09ri0

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z nami:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

ul. Stefana Żeromskiego 115

90-542 Łódź

tel. 42 68 49 195

mail: sekretariat.cku@cez.lodz.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Harmonogramy