Nowy start

Tytuł projektu: „Nowy start”

Projekt „Nowy start” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie projektu RPLD.11.03.02-10-0002/19

Okres realizacji: 01.04.2021-31.03.2023 r.

Cel projektu: rozwój ukierunkowanego branżowo Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 120 osób dorosłych (min. 60 kobiet /max. 60 mężczyzn) w terminie od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r. w wyniku:

• doposażenia 3 pracowni dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

• nabycie kompetencji cyfrowych przez 6 nauczycieli/-lek dzięki przeszkoleniu z obsługi zakupionego sprzętu i materiałów dydaktycznych,

• wsparcie 120 osób dorosłych w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach 6 kwalifikacyjnych kursów zawodowych (AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu, AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych, AUD.08 Montaż dźwięku, AUD.09 Realizacja nagrań dźwiękowych, PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego, PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową), w tym zapewnienie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach,

• objęciu 120 osób dorosłych poradnictwem zawodowym i informacją zawodową.

Harmonogram kursów wraz z założeniami programowymi

Działania projektowe obejmują:

 1. Wyposażenie Pracowni obróbki obrazu w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia oraz adaptacja pomieszczeń (prace remontowo-wykończeniowe) dla kwalifikacji AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obraz;
 2. Realizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obraz;
 3. Realizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych;
 4. Wyposażenie Studia nagrań z reżysernią dźwięku w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia oraz adaptacja pomieszczeń (prace remontowo-wykończeniowe) dla kwalifikacji AUD.08 Technik realizacji nagrań i AUD.09 Realizacja nagrań dźwiękowych;
 5. Realizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji AUD.08 Technik realizacji nagrań;
 6. Realizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji AUD.09 Realizacja nagrań dźwiękowych;
 7. Wyposażenie Pracowni multimedialnej w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia oraz adaptacja pomieszczeń (prace remontowo-wykończeniowe) dla kwalifikacji PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową;
 8. Realizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego;
 9. Realizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową:
 10. Prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.

Grupa docelowa:

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi;
 2. Osoby dorosłe powyżej 18 lat, absolwenci szkół: podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, policealnych, wyższych zainteresowani podnoszeniem kompetencji lub zdobywaniem kwalifikacji zawodowych (wykształcenie od ISCED 1), brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie – udział 120 osób (zakłada się min. 60 kobiet / max. 60 mężczyzn);
 3. nauczyciele/nauczycielki z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi – 6 osób.

Harmonogram kursów wraz z założeniami programowymi

PROJEKT „NOWY START” W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Co to są kwalifikacyjne kursy zawodowe?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych (powyżej 18 roku życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia) i sposób na:

 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • zdobycie nowego zawodu,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • kontynuację nauki dla osób, które przerwały naukę zawodu,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na tym kursie. Egzaminy zawodowe przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Jakie kwalifikacyjne kursy zawodowe są przewidziane w projekcie?

W projekcie przewidzianych jest 6 kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 1. AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu,
 2. AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych,
 3. AUD.08. Montaż dźwięku,
 4. AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych,
 5. PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego,
 6. PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

Wszystkie kursy organizowane będą w tzw. formie zaocznej, czyli w piątki po południu oraz w soboty i niedziele (od 8.00). Każdy z kursów obejmuje od około 400 do 700 godzin.

Opis kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

W ww. kursie uczestnik weźmie udział w następujących zajęciach:

 • AUD.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20 godzin
 • AUD.02.2. Podstawy fotografii– 65 godzin
 • AUD.02.3. Rejestracja obrazu – 280 godzin
 • AUD.02.4. Obróbka i publikacja obrazu – 176 godzin
 • AUD.02.5. Język obcy zawodowy – 20 godzin

Razem – liczba obowiązkowych godzin 561 godzin

Placówka zaplanowała dodatkowe 30 godzin, które zostanie rozdysponowane pomiędzy przedmioty zgodnie z preferencjami słuchaczy i/lub w celu realizacji dodatkowych godzin w tematach, w których słuchacze osiągną najniższe wyniki zaliczeń. Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach (średnio po 10 osób) ze względu na obowiązujące standardy pracy w pracowniach.

Opis kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

W ww. kursie uczestnik weźmie udział w następujących zajęciach:

 • AUD.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20 godzin
 • AUD.05.2. Podstawy fotografii – 65 godzin
 • AUD.05.3. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych i multimedialnych – 137 godzin
 • AUD.05.4. Wykonywanie i publikacja projektów graficznych multimedialnych – 101 godzin
 • AUD.05.5. Język obcy zawodowy -20 godzin

Razem 343 liczba obowiązkowych godzin

Placówka zaplanowała dodatkowe 30 godzin, które zostanie rozdysponowane pomiędzy przedmioty zgodnie z preferencjami słuchaczy i/lub w celu realizacji dodatkowych godzin w tematach, w których słuchacze osiągną najniższe wyniki zaliczeń.

Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach (średnio po 10 osób) ze względu na obowiązujące standardy pracy w pracowniach.

UWAGA: Łączne ukończenie dwóch poniższych i zdanie egzaminów zawodowych tj.

 • AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu,
 • AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych,

daje osobie możliwość zdobycia tytułu Technik fotografii i multimediów. Więcej o zawodzie TUTAJ.

Opis kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku

W ww. kursie uczestnik weźmie udział w następujących zajęciach:

 • AUD.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20 godzin
 • AUD.08.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień – 98 godzin
 • AUD.08.3. Edycja zarejestrowanego materiału dźwiękowego – 176 godzin
 • AUD.08.4. Authoring dźwięku – 39 godzin
 • AUD.08.5. Archiwizacja dźwięku – 39 godzin
 • AUD.08.6. Język angielski zawodowy – 20 godzin

Razem 392 liczba obowiązkowych godzin

Placówka zaplanowała dodatkowe 30 godzin, które zostanie rozdysponowane pomiędzy przedmioty zgodnie z preferencjami słuchaczy i/lub w celu realizacji dodatkowych godzin w tematach, w których słuchacze osiągną najniższe wyniki zaliczeń.

Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach (średnio po 10 osób) ze względu na obowiązujące standardy pracy w pracowniach.

Opis kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

 • AUD.09.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20 godzin
 • AUD.09.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień – 98 godzin
 • AUD.09.4. Mikrofonizacja i odbiór sygnałów bezpośrednich – 78 godzin
 • AUD.09.5. Rejestracja dźwięku – 30 godzin
 • AUD.09.6. Miksowanie dźwięku – 78 godzin
 • AUD.09.7. Przetwarzanie dźwięku – 78 godzin
 • AUD.09.8. Obsługa urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI –  59 godzin

Razem 441 liczba obowiązkowych godzin

Placówka zaplanowała dodatkowe 30 godzin, które zostanie rozdysponowane pomiędzy przedmioty zgodnie z preferencjami słuchaczy i/lub w celu realizacji dodatkowych godzin w tematach, w których słuchacze osiągną najniższe wyniki zaliczeń.

UWAGA: Łączne ukończenie dwóch poniższych i zdanie egzaminów zawodowych:

 • AUD.08. Montaż dźwięku,
 • AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych,

daje osobie możliwość zdobycia tytułu Technik realizacji nagrań. Więcej o zawodzie TUTAJ.

Opis kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

W ww. kursie uczestnik weźmie udział w następujących zajęciach:

 • PGF.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20 godzin
 • PGF.07.2. Podstawy reklamy – 78 godzin
 • PGF.07.3. Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego – 78 godzin
 • PGF.07.4. Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego – 137 godzin
 • PGF.07.5. Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi – 137 godzin
 • PGF.07.6. Język obcy zawodowy – 20 godzin

Razem 470 liczba obowiązkowych godzin

Placówka zaplanowała dodatkowe 30 godzin, które zostanie rozdysponowane pomiędzy przedmioty zgodnie z preferencjami słuchaczy i/lub w celu realizacji dodatkowych godzin w tematach, w których słuchacze osiągną najniższe wyniki zaliczeń.

Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach (średnio po 10 osób) ze względu na obowiązujące standardy pracy w pracowniach.

Opis kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

W ww. kursie uczestnik weźmie udział w następujących zajęciach:

 • PGF.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20 godzin
 • PGF.08.2. Podstawy reklamy – 78 godzin
 • PGF.08.3. Planowanie kampanii reklamowej – 98 godzin
 • PGF.08.4. Realizowanie kampanii reklamowej – 98 godzin
 • PGF.08.5. Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności kampanii reklamowej – 98 godzin
 • PGF.08.6. Język obcy zawodowy – 20 godzin

Razem 412 liczba obowiązkowych godzin

Placówka zaplanowała dodatkowe 30 godzin, które zostanie rozdysponowane pomiędzy przedmioty zgodnie z preferencjami słuchaczy i/lub w celu realizacji dodatkowych godzin w tematach, w których słuchacze osiągną najniższe wyniki zaliczeń.

Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach (średnio po 10 osób) ze względu na obowiązujące standardy pracy w pracowniach.

UWAGA: Łączne ukończenie dwóch poniższych i zdanie egzaminów zawodowych:

 • PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego,
 • PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową,

daje osobie możliwość zdobycia tytułu Technik reklamy. Więcej o zawodzie TUTAJ.

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Czy w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych trzeba odbywać praktyki zawodowe?

Tak. Praktyki zawodowe są jedną z form przygotowania zawodowego słuchaczy .Ponieważ są one częścią programu nauczania uczestnictwo w nich jest obowiązkowe.

Celem praktyki zawodowej jest umożliwienie uczestnikom/uczestniczkom KKZ zastosowania i pogłębiania zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Praktyczna nauka zawodu może odbywać się indywidualnie w firmie wskazanej przez słuchacza lub przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi.

Kto może wziąć udział kwalifikacyjnym kursie zawodowym w ramach projektu „Nowy start”?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 lat. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych lub związanych z wykształceniem (mogą w nich brać udział osoby z wykształceniem podstawowym, ponadpodstawowym, ponadgimnazjalnym, policealnym, wyższym).

Osoba zainteresowana nie może mieć przeciwskazań lekarskich do kształcenia w danym zawodzie (weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarskiego od lekarza orzecznika).

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie na badania wydaje szkoła).
 • deklarację udziału w projekcie „Nowy start” (treść TUTAJ).
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (treść TUTAJ).

W późniejszym terminie każdy uczestnik / uczestniczka będzie zobowiązany do podpisana umowy uczestnictwa w projekcie „Nowy start”.

Czy można zapisać się na dowolną kwalifikację?

Tak, przyjmujemy zapisy na wszystkie oferowane kwalifikacyjne kursy zawodowe oferowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. Obowiązują jednak limity miejsc na poszczególne kursy. Dlatego zachęcamy do jak najszybszego zgłoszenia się do projektu.

Czy można się zapisać na więcej niż  jeden kurs?

Tak, jest to możliwe. Zajęcia będą tak zaplanowane, by zjazdy na poszczególnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w ramach jednego zawodu (czyli dwóch kwalifikacji) nie pokrywały się. 

W jakie dni i jak często odbywają się zajęcia?

Wszystkie kursy organizowane będą w tzw. formie zaocznej, czyli w piątki po południu oraz w soboty i niedziele (od 8.00). Zajęcia będą się odbywać we wszystkie  weekendy.

Jak długo będzie trwał jeden kurs KKZ?

Każdy z kursów obejmuje od około 700 godzin dla pierwszej kwalifikacji w danym zawodzie lub około 400 godzina dla drugiej kwalifikacji w danym zawodzie.

Całość kursu została tak zaplanowana, aby kurs ten został ukończony w czasie jednego roku szkolnego. Na zakończenie każdego z kursów odbywa się egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (zgodnie z harmonogramem egzaminów zawodowych). 

Czy muszę podchodzić do egzaminu zawodowego przed OKE?

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na tym kursie. Tylko zdanie tego egzaminu umożliwia zdobycie kwalifikacji  w danym zawodzie. 

Kto prowadzi zajęcia na KKZ?

Zajęcia prowadzą osoby posiadające wykształcenie wyższe (w tym ukończone studia podyplomowe) w obszarze zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz adekwatne doświadczenie zawodowe. Część z prowadzących to praktycy z danej branży zawodowej.   

Kiedy można otrzymać dyplom technika w danym zawodzie?

Dyplom technika otrzymuje osoba, która zda dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie i posiada wykształcenie średnie.

Czy w czasie kursu kwalifikacyjnego przewidziane są praktyki zawodowe?

Tak. Uczestnik kursu w danej kwalifikacji zobowiązany jest do odbycia praktyk zawodowych
w liczbie 280 godzin.

Jaki jest koszt uczestnictwa w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łodzi?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi prowadzone są BEZPŁATNIE. W ramach projektu pokrywamy również koszt egzaminu.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi odbywają się w Łodzi, ul. Żeromskiego 115.

W jakiej formie prowadzone są zajęcia?

Część zajęć ma charakter teoretyczny. Będziemy jednak stawiać na praktykę. Każdy z kursów obejmuje kilkaset godzin zajęć praktycznych (opis przy poszczególnych kursach).

Co otrzymam po ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim
 • Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE (w przypadku zdania egzaminów w danej kwalifikacji).

Dlaczego warto wziąć udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym?

 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć, czyli w piątki po południu oraz w soboty i niedziele (od 8.00) uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi czy nauką w systemie szkolnym,
 • można w krótkim czasie zdobyć nowy zawód, przekwalifikować się lub podnieść kwalifikacje,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,
 • uczestnicy kursu są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • uczestnicy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskują świadectwo kwalifikacji zawodowej,
 • kształcenie jest BEZPŁATNE.

Jakie przepisy regulują organizację kwalifikacyjnego kursu zawodowego?

Warunki, organizację i tryb kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Więcej informacji na naszym profilu FB https://www.facebook.com/ckziulodz/

Możesz również wypełnić wstępny formularz rekrutacyjny, żebyśmy się z Tobą skontaktowali: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7LQ_yoXAJ02WYp-cYMovcskxps3Zz41Hse_o4jq9gMdUOVBHNzhGSVFQMldHU1hKR0FIUVY0NFk0QS4u&fbclid=IwAR2ArIJbqr1mLJsvMQQWl6AzD1h3oB2kapMkF8jH5wW3zUBvTGA4JF09ri0

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z nami:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

ul. Stefana Żeromskiego 115
90-542 Łódź

tel. 42 68 49 195

mail: sekretariat.cku@cez.lodz.pl

Harmonogram kursów wraz z założeniami programowymi

DOKUMENTY do pobrania:

Do zapoznania się, opisy zawodów: