KKZ

KWALIFIKACYJNE   KURSY ZAWODOWE

Jeżeli masz ukończone 18 lat oraz chcesz uzyskać dodatkowe bezpłatne kwalifikacje zawodowe, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Formularz zgłoszeniowy


Formularz zgłoszeniowy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego kierowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy.
Jest to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.  Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).   

Osoba, która zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu.  Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu.

To propozycja dla osób chcących:

 • zdobyć zupełnie nowy zawód, a nawet kilka zawodów,
 • uzupełnić wiedzę zawodową,
 • osiągnąć tylko wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji,
 • przekwalifikować się zawodowo.

Uczestnikami KKZ mogą być:

 • absolwenci wszystkich typów szkół – od 8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjów, poprzez wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, po szkoły policealne,
 • studenci i absolwenci studiów wyższych, chcący wejść na rynek pracy z różnymi kwalifikacjami lub którym zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
 • osoby, które przerwały naukę zawodu,
 • osoby, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale chcą nabyć wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę – często niedostępne w szkole przed wieloma laty,
 • aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych,
 • bezrobotni, którzy pragną uzyskać kwalifikacje umożliwiające im uzyskanie pracy
 • osoby małoletnie w r4amach wypełniania obowiązku nauki (w szczególnie  uzasadnionych przypadkach)

Jakie dokumenty należy złożyć podczas rekrutacji?     

 • świadectwo ukończenia wcześniejszej szkoły,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • formularz   przyjęcia na kurs,
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie na badania wydaje szkoła).

Charakterystyka kursów KKZ

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Jako samodzielny technik rachunkowości (księgowy) można znaleźć zatrudnienie w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, księgowości, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych lub innych instytucjach państwowych i sprywatyzowanych.

Kurs nr 1 przygotowuje uczestników do zdobycia kwalifikacji EKA.05
w zakresie
prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Zawiera on tematykę np. rekrutacji
i selekcjonowania kandydatów, sporządzania dokumentacji kadrowej, rozliczania wynagrodzeń, prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami.

Minimalna liczb godzin kształcenia zawodowego dla uprawnień do kwalifikacji EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Nazwa jednostki efektów kształceniaLiczba godzin
EKA.05.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy20
EKA.05.2 Podstawy ekonomii i statystyki98
EKA.05.3 Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń156
EKA.05.4 Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych156
EKA.05.5 Język obcy zawodowy20

Kurs nr 2 przygotowuje uczniów do zdobycia kwalifikacji EKA.07 dotyczącej prowadzenia rachunkowości. Zakresem obejmuje ona tematykę od organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji o wycenienie aktywów i pasywów aż do przeprowadzenia analizy finansowej i ustalenia wyniku finansowego.

Minimalna liczb godzin kształcenia zawodowego dla uprawnień do kwalifikacji EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Nazwa jednostki efektów kształceniaLiczba godzin
EKA.07.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy30
EKA.07.2 Podstawy ekonomii i statystyki98
EKA.07.3 Prowadzenie ksiąg rachunkowych156
EKA.07.4 Przeprowadzenie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników39
EKA.07.5 Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego88
EKA.07.6 Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej60
EKA.07.7 Język obcy zawodowy30

Kwalifikacje te można traktować jako odrębne kompetencje zawodowe lub w połączeniu, po potwierdzeniu zdania egzaminu każdej z nich, dają uprawnienia do zdobycia dyplomu zawodowego oraz do wykonywania pracy w zawodzie technik rachunkowości.

TECHNIK LOGISTYK

Technik logistyk może cieszyć się szerokim wachlarzem możliwości zatrudnienia poczynając od stanowisk w instytucjach państwowych poprzez dystrybucję towarów, usług oraz osób, aż na prowadzeniu własnej działalności gospodarczej kończąc. Stanowiska zarządcze, menedżerskie są dostępne dla absolwenta powyższych kursów.

W ramach realizacji projektu powstanie również pracownia komunikacji
w języku obcym oraz odbywać się będą zajęcia z doradztwa zawodowego jako kompleksowe ujęcie planowania rozwoju kariery zawodowej uczestników

Kurs nr 3 przygotowuje uczestników do uzyskania wiedzy logistycznej związanej z kwalifikacją SPL. 01 w zakresie obsługi magazynów. Kursant uczy się między innymi przyjmowania i wydawania towarów z magazynu i utrzymywania odpowiednich warunków dla przechowywania różnego typu zapasów oraz prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Minimalna liczb godzin kształcenia zawodowego dla uprawnień do kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów

Nazwa jednostki efektów kształceniaLiczba godzin
SPL.01.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy20
SPL.01.2 Podstawy logistyki78
SPl.01.3 Organizowanie pracy magazynu59
SPL.01.4 Przechowywanie zapasów78
SPL.01.5 Przyjmowanie i wydawanie zapasów98
SPL.01.6 Zabezpieczenie majątku59
SPL.01.7 Obsługiwanie klientów i kontrahentów39
SPL.01.8 Język obcy zawodowy20

Kurs nr 4 kształci uczestników w zakresie kwalifikacji SPL.04 dotyczącej organizacji transportu. W ramach tego kursu realizowane są działania mające na celu nauczenie odpowiedniego planowania, organizowania i dokumentowania zarówno procesów transportowych jak i spedycyjnych.

Minimalna liczb godzin kształcenia zawodowego dla uprawnień do kwalifikacji SPL.04 Organizacja transportu

Nazwa jednostki efektów kształceniaLiczba godzin
SPL.04.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy20
SPL.04.2 Podstawy logistyki78
SPL.04.3 Planowanie procesów transportowych78
SPL.04.4 Organizowanie procesów transportowych169
SPL.04.5 Dokumentowanie realizacji procesów transportowych78
SPL.04.6 Język obcy zawodowy39

Każda z tych kwalifikacji może być traktowana jako odrębne kompetencje lub w połączeniu uprawnia do uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie technik logistyk.

.

TECHNIK REKLAMY

Jako samodzielny technik reklamy można znaleźć zatrudnienie w ełno profilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych /na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer/, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji, środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach ds. kontaktów z klientami.

Kurs nr 5 przygotowuje uczestników do zdobycia kwalifikacji PGF.07. wykonywanie przekazu reklamowego . Zawiera on tematykę organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej, projektowania i wykonywania środków reklamowych oraz przygotowywania zamówień, oferty produktów i usług reklamowych oraz prowadzenia sprzedaży tych produktów, opracowania kampanii reklamowej,

Minimalna liczb godzin kształcenia zawodowego dla uprawnień do kwalifikacji PGF.07. wykonywanie przekazu reklamowego

Nazwa jednostki efektów kształceniaLiczba godzin
PGF.07.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy20
PGF.07.2 Podstawy reklamy20
PGF.07.3 Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego78
PGF.07.4 Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego78
PGF.07.5 Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi137
PGF.07.6 Język obcy zawodowy20

Kurs nr 6 przygotowuje uczestników do zdobycia kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową. Zawiera on tematykę planowania kampanii reklamowej,

organizowania sprzedaży reklamowej, realizowania kampanii reklamowej oraz badania przekazu reklamowego.

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI  PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Nazwa jednostki efektów kształceniaLiczba godzin
PGF.08.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy20
PGF.08.2 Podstawy reklamy*78
PGF.08.3 Planowanie kampanii reklamowej98
PGF.08.4 Realizowanie kampanii reklamowej98
PGF.08.5 Dokonywanie analizy skuteczności
i efektywności kampanii reklamowej
78
PGF.08.6 Język obcy zawodowy20

Każda z tych kwalifikacji może być traktowana jako odrębne kompetencje lub w połączeniu uprawnia do uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie technik reklamy.

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Jako samodzielny technik fotografii i multimediów można znaleźć zatrudnienie w studiach fotograficznych. agencjach wydawniczych. mediach. agencjach reklamowych. instytucjach państwowych – policja, archiwa. instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych. e-commerce..

Kurs nr 7 przygotowuje uczestników do zdobycia kwalifikacji AUD.02.Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu. Zawiera on tematykę rejestracji, obróbki i publikacji obrazuoraz przygotowania planu zdjęciowego.

Minimalna liczb godzin kształcenia zawodowego dla uprawnień do kwalifikacji AUD.02.Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Nazwa jednostki efektów kształceniaLiczba godzin
AUD.02.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy20
AUD.02.2 Podstawy fotografii65
AUD.02.3 Rejestracja obrazu279
AUD.02.4Obróbka i publikacja obrazu 270176
AUD.02.5 Język obcy zawodowy20

Kurs nr 8 przygotowuje uczestników do zdobycia kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych  Zawiera on tematykę realizacji projektów graficznych i multimedialnych,  przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych oraz  wykonywanie i publikowanie projektów multimedialnych

Minimalna liczb godzin kształcenia zawodowego dla uprawnień do kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Nazwa jednostki efektów kształceniaLiczba godzin
AUD.05.1  Bezpieczeństwo i higiena pracy20
AUD.05.2 Podstawy fotografii*65
AUD.05.3 Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych i multimedialnych137
AUD.05.4 Wykonywanie i publikacja projektów graficznych multimedialnych101
AUD.05.5 Język obcy zawodowy20

Każda z tych kwalifikacji może być traktowana jako odrębne kompetencje lub w połączeniu uprawnia do uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie technik reklamy

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ

Jako samodzielny technik realizacji nagrań można znaleźć zatrudnienie w studiach nagrań, wytwórniach filmowych, przy produkcji filmów, w rozgłośniach radiowych, ośrodkach kultury oraz wszelkich firmach i agencjach zajmujących się realizacją i obsługą imprez plenerowych i koncertów. ..

Kurs nr 9 przygotowuje uczestników do zdobycia kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku. Zawiera on tematykę wykonywania montażu materiału dźwiękowego oraz przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego. Absolwent uzyska umiejętności dobierania i konfiguracji sprzętu elektroakustycznego do realizacji określonych zadań.

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONYCH W KWALFIKACJI AUD.08. Montaż dźwięku

Nazwa jednostki efektów kształceniaLiczba godzin
AUD.08.1  Bezpieczeństwo i higiena pracy20
AUD.08.2  Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień98
AUD.08.3Edycja zarejestrowanego materiału dźwiękowego176
AUD.08.4  Authoring dźwięku39
AUD.08.5  Archiwizacja dźwięku39
AUD.08.6Język angielski zawodowy20

Każda z tych kwalifikacji może być traktowana jako odrębne kompetencje lub w połączeniu uprawnia do uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie technik reklamy

Kurs nr 10 przygotowuje uczestników do zdobycia kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych. Zawiera on tematykę rejestrowania materiału dźwiękowego, wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego oraz wykorzystania systemu MIDI.

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONYCH W KWALFIKACJI AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

Nazwa jednostki efektów kształceniaLiczba godzin
Bezpieczeństwo i higiena pracy20
Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień98
Edycja zarejestrowanego materiału dźwiękowego176
Authoring dźwięku39
Archiwizacja dźwięku39
Język angielski zawodowy20

Oferta szkoły w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Grupa zawodowa Numer kwalifikacjiNazwa kwalifikacji
Fotografia i multimedia AU.23Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
Fotografia i multimedia AU.28Realizacja projektów multimedialnych
Logistyka AU.22Obsługa magazynów
LogistykaAU.32Organizacja transportu
Spedycja AU.31Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
InformatykaEE.08Montaż i eksploatacja systemów komputerowych , urządzeń peryferyjnych i sieci

Informatyka
EE.09Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
WłókiennictwoAU.07Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych

Włókiennictwo
AU.44Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych

Włókiennictwo
AU.18Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

Włókiennictwo
AU.45Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Analityka AU.59Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
Analityka AU.60Wykonywanie badań analitycznych


Lista podmiotów do wykonywania badań lekarskich uczniów:
(Kandydaci na kurs uzyskają skierowanie na badania w trakcie etapu rekrutacji)

1. Zakład Opieki Zdrowotnej „Adamed”:
Łódź, ul. Paderewskiego 11 tel. 42 649 37 38
Łódź, Al. Politechniki 5 tel. 42 636 84 62

2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze:
Łódź, ul. Aleksandrowska 61/63 tel. 42 27 21 801
Łódź, Al. Piłsudskiego 135 tel. 42 676 05 35
Łódź, ul. Gdańska 117 tel. 42 636 53 55
Łódź, ul. Tymienieckiego 18 tel. 42 279 72 79

3. „Profilaktyka i Zdrowie” S. Walczak:
Łódź, ul. Zgierska 2/8 tel. 42 654 00 80
Łódź, ul. Kopernika 67/69 tel. 42 633 02 22

4. Miejska Przychodnia „Batory”:
Łódź, ul. Elsnera 19 tel. 42 571 10 80

5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny:
Łódź, ul. Wigury 19 tel. 42 254 96 00; 42 254 96 21