Kalejdoskop zawodów

Kalejdoskop zawodów

BENEFICJENT: Miasto Łódź
PLACÓWKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Łodzi
WARTOŚĆ PROJEKTU: 669 559,00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 602 603,10 zł
OKRES REALIZACJI: 01.01.2023 – 30.06.2023


HARMONOGRAM

Druk 3D (Nauczyciele CKZiU)   PDF

Druk 3D (technik informatyk, klasa 2Ti, 4Ti5 (grupa 1))   PDF

Programowanie serwisów www (technik programista 2TP (grupa 2)) PDF

Programowanie serwisów www (technik informatyk, klasa 2Ti, 4Ti5 (grupa 1)) PDF

Analiza sensoryczna (2- technik analityk) PDF

Oznaczanie składu ilościowego i jakościowego materii (1-technik analityk)   PDF

Doradztwo indywidualne ( Technik informatyk Grupa 2)   PDF

Doradztwo indywidualne (Technik programista Grupa 3)   PDF

Doradztwo indywidualne (Technik programista Grupa 3)  PDF

Doradztwo indywidualne (Technik programista Grupa 3)  PDF

Doradztwo indywidualne (Technik programista Grupa 3)  PDF

Doradztwo indywidualne (Technik analityk Grupa 1)  PDF

Doradztwo indywidualne (Technik programista Grupa 3)  PDF

CEL PROJEKTU

Dostosowanie trzech kierunków kształcenia zawodowego: technik analityk, technik
informatyk i technik programista prowadzonych w Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Łodzi do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społ.-
gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 30 absolwentów (9 kobiet/21
mężczyzn) kształcenia i szkolenia zawodowego w terminie od 01.01.2023 do 30.06.2023 r. w
wyniku

 • adaptacji i doposażenia dwóch pracowni: Montażu i eksploatacji lokalnej sieci
  komputerowej dla kierunku technik informatyk oraz pracowni dla kierunku technik
  analityk,
 • podniesienia kompetencji 8 nauczycieli / nauczycielek kształcenia zawodowego (3
  kobiety / 5 mężczyzn),
 • objęciu 30 uczniów / uczennic doradztwem zawodowym,
 • wsparcie 30 uczniów / uczennic w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach
  szkoleń specjalistycznych,
 • zapewnienie 30 uczniom / uczennicom doświadczenia zawodowego w ramach staży
  w przedsiębiorstwie.

GRUPA DOCELOWA

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, w ramach którego
funkcjonuje Technikum nr 19,
2. uczniowie i uczennice z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi tj.
Technikum nr 19, łącznie 30 osób z trzech kierunków: technik informatyk i technik
programista, technik analityk,
3. nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (8 osób, w tym: 1K/2M) z
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi.

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

1. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów,
2. Realizacja staży dla uczniów/uczennic,
3. Prowadzenie Punktu Informacji i Kariery,
4. Adaptacja i doposażenie dwóch pracowni: Montażu i eksploatacji lokalnej sieci
komputerowej dla kierunku technik informatyk oraz pracowni dla kierunku technik
analityk.

FORMY WSPARCIA

Dla wszystkich uczniów / uczennic:

1. Kierunek technik analityk: Szkolenie Oznaczanie składu jakościowego i
ilościowego materii (16 godzin), 1 grupa, 10 osób,
2. Kierunek technik analityk: Szkolenie Analiza sensoryczna (16 godzin), 1 grupa, 10
osób,
3. Kierunek technik analityk: Szkolenie z wizualizacji i prezentacji danych (16
godzin), 1 grupa, 10 osób,
4. Kierunek technik informatyk / technik programista: Szkolenie Druk 3D (30
godzin), 1 grupa, 10 osób,
5. Kierunek technik informatyk / technik programista: Szkolenie Programowanie
Arduino (30 godzin), 1 grupa, 10 osób,
6. Kierunek technik informatyk/technik programista: Szkolenie Programowanie
serwisów www (30 godzin), 2 grupy, 20 osób,
7. Staże zawodowe, 150 godzin,
8. Doradztwo zawodowe grupowe, 10 godzin, 2 grupy,
9. Doradztwo zawodowe indywidualne, 4 godziny/osobę.

Dla nauczycieli / nauczycielek:

1. Przeszkolenie 3 nauczycieli / nauczycielek kształcenia zawodowego w zakresie obsługi
sprzętu i materiałów dydaktycznych,
2. Szkolenie Programowanie Arduino (30 godzin), 5 osób,
3. Szkolenie Druk 3D (30 godzin), 5 osób.