POWER, 2019-2021

POWER jest akronimem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Realizowane projekty dotyczą m.in. mobilności kadry edukacji szkolnej, zagranicznych staży dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilności studentów oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. Głów­nym celem pro­jektów jest roz­wój kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych poprzez reali­za­cję dzia­łań pole­ga­ją­cych na mobil­no­ści ponadna­ro­do­wej. Mobilności odbywa się na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+. Koordynatorem krajowym projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Numer PIC szkoły: 915612877
Tytuł projektu: Praktyki bez granic.

Numer wniosku: 2019-1-PL01-KA102-063383

Czas realizacji: 02.09.2019-01.03.2021

Biuro projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115
telefon: +48 42 6377278
e-mail: power@cez.lodz.pl
https://cez.lodz.pl/power
Kwota dofinansowania: 467 112,46 PLN

Realizacja

 1. Sierpień 2019: złożenie ankiety beneficjenta i formularzu kontaktowego.
 2. Sierpień 2019: Opracowanie strony internetowej projektu oraz założenie szkolnej tablicy ogłoszeń.
 3. 09.09.2019: szkolenie w FRSE (koordynator i księgowa).
 4. 12.09.2019: zebranie informacyjne dla uczniów klas trzecich i ich rodziców.
 5. 9-13.09.2019: ankietowanie uczniów, ankieta diagnozująca.
 6. 20.09.2019: ostateczny termin składnia deklaracji do udziału w projekcie.
 7. 26/27.09.2019: rozmowy kwalifikacyjne uczniów.
 8. 4.10.2019: zakończenie procesu rekrutacji uczniów do projektu.
 9. 14.10.2019: ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowej.
 10. 23.10.2019: zebranie informacyjne z uczniami zakwalifikowanymi do projektu.
 11. 28.10-8.11.2019: dostarczenie przez uczniów niezbędnych oświadczeń, formularzy, zgód oraz oddania dokumentacji opiekunom grup.
 12. 12-15.11.2019: Zapoznanie się z projektowymi regulaminami.
 13. 21.11.2019: Zebranie sprawozdawczo-informacyjne w auli szkoły z uczniami klas 2, 3 i 4 ws. zakresu programowego Erasmus+.
 14. 22.11.2019: termin wypełnienia ankiety projektowej PRE.
 15. 29.11.2019: zebranie uczestników ws oferty kulturowej podczas mobilności.
 16. 6.12.2019: zebranie w dotyczące warunków odbywania praktyk i zachowania podczas mobilności.
 17. 9-13.12.2019: szkolenie w zakresie ang.- hiszpańskiego słownictwa zawodowego i użytkowania platformy Educaplay a także form oceny w standardzie ECVET.
 18. 7-10.01.2020: pierwszy test kompetencji językowych uczestników.
 19. 8.01.2020: szkolenie ws. certyfikacji Europass.
 20. 12.2019 – 01.2020: grupowe szkolenia interpersonalne.
 21. 19.12.2020: rezerwacja biletów lotniczych.
 22. 28-29.01.2020: rozmowa uczniów via Skype z koordynatorem organizacji przyjmującej.
 23. 02.2020: wyrabianie kart EKUZ i fotografii leg.
 24. 02.2020: ustalenia w zakresie zakwaterowania.
 25. 11.03.2020: zebranie uczestników projektu – odwołanie mobilności z przyczyny „siły wyższej”.
 26. 04.2020 – 02.2021: działania organizacyjne związane z odwołaniem mobilności.
 27. 03.2021: raportowanie projektu.