Kreatywni w Centrum

„Kreatywni w Centrum” – projekt współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TYTUŁ PROJEKTU:
Kreatywni w Centrum
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
2019.01.01 – 2020.12.31
CEL PROJEKTU:
Dostosowanie 5 kierunków kształcenia zawodowego: technik weterynarii, analityk, włókiennik, włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i fototechnik prowadzonych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 120 absolwentów w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. w wyniku
• doposażenia pracowni dla 3 kierunków w środki dydaktyczne,
• podniesienia kwalifikacji i kompetencji 18 nauczycieli, w tym 8 nauczycieli kształcenia zawodowego,
• objęciu 120 uczniów/uczennic doradztwem zawodowym,
• wsparcie 120 uczniów/uczennic w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów, szkoleń i zajęć dodatkowych,
• zapewnienie 120 uczniom/uczennicom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwie.
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ:
Uczniowie i uczennice CKZIU tj. Technikum nr 19, łącznie 120 osób z 5 kierunków:
1. Technik analityk
2. Technik weterynarii
3. Technik włókiennik
4. Technik włókienniczych wyrobów dekoratorskich
5. Fototechnik
Wsparciem zostaną objęte kl. III w roku szkolnym 2018/19 (1 edycja) i 2019/20 (2 edycja).
FORMY WSPARCIA DLA UCZNIÓW/UCZENNIC:
 
Ścieżka dla uczniów/uczennic z kierunku fototechnik
FORMY OBLIGATORYJNE 1. Zajęcia dodatkowe z fotografii tradycyjnej i portretowej prowadzone przez nauczycieli dla uczniów (50 godz./gr.), łącznie dla 41 osób.
2. Staż zawodowy płatny (150 godzin, stypendium dla uczniów/uczennnic w kwocie 1800 zł (na rękę)), dodatkowo zwrot kosztu dojazdu na staż, łącznie dla 41 osób.
3. Doradztwo zawodowe indywidulane – 4 godz./os.
4. Doradztwo zawodowe grupowe (2 warsztaty / rok / grupę,
10 godz./warsztat)
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
(do wyboru – 1 zajęcia z blok A i 1 zajęcia z bloku B)
BLOK A
1. Szkolenie z druku 3D (30 godz./gr), wsparcie dla łącznie 20 os.
2. Szkolenie z projektowania dla potrzeb reklamy (projektowanie gadżetów reklamowych, reklamy zewnętrznej, opracowywanie animacji, klipów filmowych oraz prezentacji multimedialnych), (30 godz./gr), łącznie dla 21 os.

BLOK B
1. Szkolenie Grafika 3D (30 godz./grupę, usługa), łącznie dla 10 os.
2. Prezentacje w PowerPoint (szkolenie e-learningowe), łącznie dla 10 os.
Ścieżka dla uczniów/uczennic z kierunku technik weterynarii
FORMY OBLIGATORYJNE 1. Szkolenie Diagnostyka laboratoryjna w praktyce (16 godzin/gr, usługa), łacznie dla 42 os.
2. Staż zawodowy płatny (150 godzin, stypendium dla uczniów/uczennnic w kwocie 1800 zł (na rękę)), dodatkowo zwrot kosztu dojazdu na staż, łącznie dla 41 osób.
3. Doradztwo zawodowe indywidulane – 4 godz./os.
4. Doradztwo zawodowe grupowe (2 warsztaty / rok / grupę, 10 godz./warsztat)
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
(do wyboru – 1 zajęcia z blok A i 1 zajęcia z bloku B)
BLOK A
1. Kurs na prawo jazdy B+ T, łącznie dla 21 os.
2. Szkolenie: Oznaczanie składu jakościowego i ilościowego materii (16 godzin/gr), łącznie dla 21 os.

BLOK B
1. Szkolenie Grafika 3D (30 godz./grupę, usługa), łącznie dla 10 os.
2. Prezentacje w PowerPoint (szkolenie e-learningowe), łącznie dla 10 os.
Ścieżka dla uczniów/uczennic z kierunku technik analityk
FORMY OBLIGATORYJNE 1. Szkolenie: Oznaczanie składu jakościowego i ilościowego materii (16 godzin/gr), łącznie dla 16 os.
2. Szkolenie z wizualizacji i prezentacji danych (16 godzin/gr, usługa), łącznie dla 16 os.
3. Szkolenie: Analiza sensoryczna (16 godzin/gr, usługa), łącznie dla 16 os.
4. Staż zawodowy płatny (150 godzin, stypendium dla uczniów/uczennnic w kwocie 1800 zł (na rękę)), dodatkowo zwrot kosztu dojazdu na staż, łącznie dla 41 osób.
5. Doradztwo zawodowe indywidulane – 4 godz./osobę.
6. Doradztwo zawodowe grupowe (2 warsztaty / rok / grupę, 10 godz. /warsztat).
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
(1 zajęcia do wyboru)
1. Szkolenie Grafika 3D (30 godz./grupę, usługa), łącznie dla 10 os.
2. Prezentacje w PowerPoint (szkolenie
e-learningowe), łącznie dla 10 os.
Ścieżka dla uczniów/uczennic z kierunku technik włókiennik/technik włókienniczych wyrobów dekoracjnych
FORMY OBLIGATORYJNE 1. Zajęcia dodatkowe specjalistyczne – kompozycja i wytwarzanie tkanin dekoracyjnych technikami rękodzielniczymi, prowadzone przez nauczycieli dla uczniów (60 godz./gr), łącznie dla 21 osób.
2. Staż zawodowy płatny (150 godzin, stypendium dla uczniów/uczennnic w kwocie 1800 zł (na rękę)), dodatkowo zwrot kosztu dojazdu na staż, łącznie dla 41 osób.
3. Doradztwo zawodowe indywidulane – 4 godz./os.
4. Doradztwo zawodowe grupowe (2 warsztaty / rok / grupę,
10 godz./warsztat)
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE (do wyboru – 1 zajęcia z blok A i 1 zajęcia z bloku B) BLOK A
1. Szkolenie: Materiałoznawstwo włókiennicze (16 godzin/grupę), łącznie dla 16 osóbSzkolenie:
– barwienie,
– drukowanie,
– wykończanie końcowe wyrobów włókienniczych z wybranych włókien (16 godzin/grupę), łącznie dla 16 osób

BLOK B
1. Szkolenie Grafika 3D (30 godz./grupę, usługa), łącznie dla 10 os.
2. Prezentacje w PowerPoint (szkolenie e-learningowe), łącznie dla 10 os.
Warunki udziału:
Przynależność do grupy docelowej tj. status ucznia / uczennicy Technikum nr 19 – klasy III w roku szkolnym 2018/19 (I ed.) i 2019/20 (II ed.) kształcącego się w jednym z poniższych zawodów:Technik analitykFototechnikTechnik weterynariiTechnik włókiennikTechnik włókienniczych wyrobów dekoracyjnychZłożenie kompletu podpisanych dokumentów rekrutacyjnych (w przypadku uczniów/uczennic niepełnoletnich dokumenty podpisuje rodzic/opiekun prawny):Karta zgłoszenia ucznia/uczennicyDane do systemu SL2014Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychUmowa uczestnictwaObowiązek udziału w min. 80% zajęć, na które uczeń/uczennica został/- a zakwalifikowana oraz w 100% doradztwa indywidualnego oraz stażu zawodowym.
Kontakt w sprawie projektu:
Dominika Walicka e-mail: dominika.walicka@cez.lodz.pl

Wersja pdf.

Harmonogram szkoleń