Szkoła Podstawowa

 • Terminy zjazdów 2021/2022
 • Zajęcia w szkole podstawowej odbywają się w ciągu roku szkolnego w każdy wtorek i czwartek oraz w co drugą środę w godzinach popołudniowych.
  Pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2018/2019 odbędą się 4 września 2018 r.


  Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną prowadzoną przez Samorząd – Miasto Łódź.
  Nadzór nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

  1. Kto może się uczyć w szkole podstawowej?
  Obecnie prowadzony jest nabór do siódmej klasy szkoły podstawowej. Naukę w niej może podjąć osoba, która:
  • ukończyła 15 lat,
  • ukończyła klasę 6 szkoły podstawowej lub inną dowolną klasę szkoły podstawowej lub nie uzyskała promocji do klasy drugiej gimnazjum.

  2. Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.
  Aby pojąć naukę w gimnazjum należy w sekretariacie szkoły złożyć n/w dokumenty:
  • podanie,
  • świadectwo z ostatniej ukończonej przez kandydata klasy szkoły podstawowej,
  • 2 zdjęcia.

  3. Jak wygląda nauka w szkole?
  Nauka w szkole odbywa się 2 lub 3 razy w tygodniu, w systemie zaocznym w godzinach popołudniowych
  Nauka w szkole podstawowej trwa 4 semestry ( 2 lata ).
  W szkole podstawowej obowiązuje poniższy plan nauczania.

  4. Zasady promocji.
  Słuchacze szkoły podstawowej w trakcie semestru piszą ( w domu ) prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów. Zaliczenie pracy kontrolnej oraz 50% frekwencja na zajęciach są podstawą dopuszczenia do egzaminu (z danego przedmiotu). Aby uzyskać promocję na następny semestr słuchacz szkoły musi uzyskać z egzaminów oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów. Egzamin z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych przedmiotów tylko
  w formie ustnej. W przypadku otrzymania maksymalnie dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu. W przypadku, gdy słuchacz będzie powtarzał semestr, to jest zwolniony z tych zajęć edukacyjnych (przedmiotów), z których uzyskał oceny pozytywne ( oceny zostają przepisane).
  5. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.
  Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w 2 semestrze otrzymać z wszystkich przedmiotów oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające. Ponadto słuchacz 8 klasy musi obowiązkowo przystąpić do „sprawdzianu po 8 klasie” (wynik egzaminu nie wpływa na oceny z poszczególnych przedmiotów).

  6. Sprawdzian w ósmej klasie szkoły podstawowej – co to jest?
  Sprawdzian w ósmej klasie szkoły podstawowej ma za zadanie sprawdzić wiedzę słuchacza.
  Wynik egzaminu nie wpływa na oceny z poszczególnych przedmiotów.

  7. Kontakt telefoniczny:
  1. 42 6849195
  2. 0 510 160 102

  8. Formularz kontaktowy
  W celu skontaktowania się ze szkołą, można użyć poniższego formularza

   Telefon (wymagany)