Szkoła Podstawowa CKU Łódź

 

Zajęcia w szkole podstawowej odbywają się w ciągu roku szkolnego w każdy wtorek i czwartek oraz w co drugą środę w godzinach popołudniowych.

Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną prowadzoną przez Samorząd – Miasto Łódź.
Nadzór nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Kto może uczyć się w Szkole Podstawowej ?

 Naukę w niej może podjąć osoba, która:
*  ukończyła 15 lat,
* ukończyła klasę 6 szkoły podstawowej lub nie otrzymała promocji do klasy ósmej.

 1. Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.
  Aby pojąć naukę należy w sekretariacie szkoły złożyć n/w dokumenty:
  * podanie,
  * świadectwo z ostatniej ukończonej przez kandydata klasy szkoły podstawowej,
    * 2 zdjęcia,
    * opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Jak wygląda nauka w szkole?
  Nauka w szkole odbywa się 2 lub 3 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych.
  Nauka w szkole podstawowej trwa 4 semestry ( 2 lata ).
  W szkole podstawowej obowiązuje poniższy plan nauczania.

Semestr

klasa VII

sem 1

klasa VII

sem 2

klasa VIII

sem 1

klasa VIII

sem 2

jęz. polski

48

48

46

46

jęz. angielski

30

30

28

28

matematyka

37

37

39

39

historia

18

18

19

19

biologia

10

10

9

9

geografia

10

10

9

9

fizyka

9

9

10

10

chemia

9

9

10

10

informatyka

9

9

9

9

wiedza o społeczeństwie 

10

10

9

9

4. Zasady promocji.
Słuchacze szkoły podstawowej w trakcie semestru piszą (w domu lub na zajęciach) prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów. Zaliczenie pracy kontrolnej oraz 50% frekwencja na zajęciach są podstawą dopuszczenia do egzaminu (z danego przedmiotu). Aby uzyskać promocję na następny semestr słuchacz szkoły musi uzyskać z egzaminów oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów. Egzamin z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych przedmiotów tylko
w formie ustnej. W przypadku otrzymania maksymalnie dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu. W przypadku, gdy słuchacz będzie powtarzał semestr, jest zwolniony z tych zajęć edukacyjnych (przedmiotów), z których uzyskał oceny pozytywne (oceny zostają przepisane).
5. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.
Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w 2 semestrze klasy ósmej należy otrzymać z wszystkich przedmiotów oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające. Ponadto słuchacz 8 klasy musi obowiązkowo przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Jest to warunek ukończenia szkoły.

6. Kontakt telefoniczny:
   stacjonarny:  42 6849195
   mobilny:  510 160 102

7. e-mail: sekretariat.cku@cez.lodz.pl

8. Formularz kontaktowy
W celu skontaktowania się ze szkołą, można użyć poniższego formularza

  Telefon (wymagany)