Szkoła Podstawowa

Terminy zjazdów rok szkolny  2020/2021

Zajęcia w szkole podstawowej odbywają się w ciągu roku szkolnego w każdy wtorek i czwartek oraz w co drugą środę w godzinach popołudniowych.
Pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2018/2019 odbędą się 4 września 2018 r.


Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną prowadzoną przez Samorząd – Miasto Łódź.
Nadzór nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

1. Kto może się uczyć w szkole podstawowej?
Obecnie prowadzony jest nabór do siódmej klasy szkoły podstawowej. Naukę w niej może podjąć osoba, która:
• ukończyła 15 lat,
• ukończyła klasę 6 szkoły podstawowej lub inną dowolną klasę szkoły podstawowej lub nie uzyskała promocji do klasy drugiej gimnazjum.

2. Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.
Aby pojąć naukę w gimnazjum należy w sekretariacie szkoły złożyć n/w dokumenty:
• podanie,
• świadectwo z ostatniej ukończonej przez kandydata klasy szkoły podstawowej,
• 2 zdjęcia.

3. Jak wygląda nauka w szkole?
Nauka w szkole odbywa się 2 lub 3 razy w tygodniu, w systemie zaocznym w godzinach popołudniowych
Nauka w szkole podstawowej trwa 4 semestry ( 2 lata ).
W szkole podstawowej obowiązuje poniższy plan nauczania.

4. Zasady promocji.
Słuchacze szkoły podstawowej w trakcie semestru piszą ( w domu ) prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów. Zaliczenie pracy kontrolnej oraz 50% frekwencja na zajęciach są podstawą dopuszczenia do egzaminu (z danego przedmiotu). Aby uzyskać promocję na następny semestr słuchacz szkoły musi uzyskać z egzaminów oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów. Egzamin z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych przedmiotów tylko
w formie ustnej. W przypadku otrzymania maksymalnie dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu. W przypadku, gdy słuchacz będzie powtarzał semestr, to jest zwolniony z tych zajęć edukacyjnych (przedmiotów), z których uzyskał oceny pozytywne ( oceny zostają przepisane).
5. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.
Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w 2 semestrze otrzymać z wszystkich przedmiotów oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające. Ponadto słuchacz 8 klasy musi obowiązkowo przystąpić do „sprawdzianu po 8 klasie” (wynik egzaminu nie wpływa na oceny z poszczególnych przedmiotów).

6. Sprawdzian w ósmej klasie szkoły podstawowej – co to jest?
Sprawdzian w ósmej klasie szkoły podstawowej ma za zadanie sprawdzić wiedzę słuchacza.
Wynik egzaminu nie wpływa na oceny z poszczególnych przedmiotów.

7. Kontakt telefoniczny:
1. 42 6849195
2. 0 510 160 102

8. Formularz kontaktowy
W celu skontaktowania się ze szkołą, można użyć poniższego formularza

    Telefon (wymagany)