Wyższe Kwalifikacje – większe możliwości

Projekt „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

CEL PROJEKTU

Dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego: technik informatyk i technik programista prowadzonych w CKZIU do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 40 absolwentów (3K/37M) kształcenia i szkolenia zawodowego w terminie od 01.07.2021 do 30.06.2023 r. w wyniku

 • adaptacji i doposażenia pracowni dla 1 kierunku zawodowego (pracownia programowania aplikacji dla zawodu technika programisty),
 • podniesienia kompetencji i kwalifikacji 6 nauczycieli kształcenia zawodowego (3K/3M),
 • objęciu 40 uczniów doradztwem zawodowym,
 • wsparcie 40 uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach szkoleń specjalistycznych,
 • zapewnienie 40 uczniom doświadczeń zawodowych w ramach staży w przedsiębiorstwach,
 • kształtowanie i rozwijanie u 40 uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

GRUPA DOCELOWA

 1. uczniowie i uczennice z Technikum nr 19, razem 40 osób (3K/37M) z 2 kierunków technik informatyk (2K/28M) oraz technik programista (1K/9M).

Planowane 2 edycje wsparcia dla kl. III:

 1. technik informatyk w roku szkolnym 2021/22 (1 edycja) uczniowie z technikum 4 oraz 5 letniego – 2K/18M,
  1. technik informatyk w roku szkolnym 2022/23 (2 edycja) uczniowie z technikum 5 letniego – 0K/10M,
  1. technik programista w roku szkolnym 2022/23 (2 edycja) uczniowie z technikum 5 letniego -1K/9M,
 2. nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (łącznie 3K/3M) uczący przedmiotów zawodowych na kierunkach technik informatyk i technik programista.

FORMY WSPARCIA

Dla wszystkich uczniów / uczennic:

 1. staż zawodowy (150 godzin) (UWAGA: proszę uwzględnić, że staż zawodowy dla 2 edycji musi się zakończyć najpóźniej do 23.06.2023, ponieważ całość projektu musi być rozliczona do 30.06.2023);
 2. doradztwo zawodowe indywidualne;
 3. doradztwo zawodowe grupowe;
 4. szkolenie z zakresu przedsiębiorczości (30h).

Dla uczniów / uczennic z kierunku technik informatyk:

 1. szkolenie z języka SQL (32 godziny);
 2. szkolenie relacyjne bazy danych z wykorzystaniem języka SQL (32 godziny);
 3. szkolenie Oracle Database SQL (32 godziny).

Dla uczniów / uczennic z kierunku technik programista:

 1. szkolenie wstęp do programowania w języku Java (50 godzin);
 2. szkolenie wstępne programista Backend – Java (50 godzin);
 3. szkolenie programowanie aplikacji mobilnych (IOS lub Android) (60 godzin).

Dla nauczycieli przewidziano:

 1. studia podyplomowe – kierunek Systemy i Aplikacje Mobilne – dla 1 osoby.
 2. studia podyplomowe – kierunek Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE – dla 1 osoby.
 3. szkolenie z obsługi nowego sprzętu – 4 osoby.

HRAMONOGRAM ZAJĘĆ

 1. Doradztwo zawodowe grupowe gr 1
 2. Doradztwo zawodowe grupowe gr 2
 3. Doradztwo grupowe gr 3
 4. Doradztwo grupowe  gr 4 
 5. Szkolenie z przedsiębiorczości gr 1
 6. Szkolenie z przedsiębiorczości gr 2 
 7. Bazy danych gr 1 cz. 1 
 8. Bazy danych gr 1 cz.  2
 9. Bazy danych gr 1 cz. 3  
 10. Bazy danych gr  2 cz. 1 
 11. Bazy danych gr 2 cz. 2 
 12. Bazy danych gr 2 cz. 3 
 13. Bazy danych gr 3  cz. 1 
 14. Bazy danych gr 3  cz. 2 
 15. Bazy danych gr 3 cz. 3 
 16. Szkolenie z przedsiębiorczości gr 3
 17. Szkolenie z przedsiębiorczości gr 4 
 18. Szkolenie Java gr 1
 19. Szkolenie Java beckend gr 1
 20. Programowanie aplikacji mobilnych