Zawody uszyte na miarę

Zawody uszyte na miarę

BENEFICJENT: Miasto Łódź
PLACÓWKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Łodzi
WARTOŚĆ PROJEKTU: 869 966,00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 782 969,40 zł
OKRES REALIZACJI: 01.01.2023 – 30.06.2023


HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Zawody uszyte na miarę  GRUPA 1

Zawody uszyte na miarę  GRUPA 2

Zawody uszyte na miarę  GRUPA 3


CEL PROJEKTU

Rozwój oferty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi w Łodzi poprzez
wsparcie dwóch nowoczesnych programów kształcenia: technik tekstronik i technik
projektant tekstyliów w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym w terminie od
01.01.2023 do 30.06.2023 r. w wyniku:

  • adaptacji i doposażenia pracowni dla 2 kierunków zawodowych: Projektowania i
   pomiarów wyrobów tekstylnych dla kierunku Technik projektant tekstyliów oraz
   pracownia Projektowania i diagnostyki wyrobów tekstylnych i tekstronicznych dla
   kierunku Technik tekstronik,
  • podniesienia kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego (3 kobiety/5
   mężczyzn),
  • wsparcie 20 uczniów / uczennic (5 kobiet / 15 mężczyzn) w zakresie pozyskiwania
   kompetencji w ramach szkoleń specjalistycznych.

GRUPA DOCELOWA

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, w ramach którego
funkcjonuje Technikum nr 19,
2. uczniowie i uczennice z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi tj.
Technikum nr 19, łącznie 20 osób z dwóch kierunków: technik tekstronik i technik
projektant tekstyliów,
3. nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (8 osób, w tym: 3 kobiety / 5
mężczyzn) z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi.
DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:
1. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów,
2. Adaptacja i doposażenie dwóch pracowni: Projektowania i pomiarów wyrobów
tekstylnych dla kierunku Technik projektant tekstyliów oraz pracownia Projektowania
i diagnostyki wyrobów tekstylnych i tekstronicznych dla kierunku Technik tekstronik,
3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli zawodowego i instruktorów
praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego.

FORMY WSPARCIA

Dla uczniów / uczennic:

1. Technik tekstronik: Kurs kroju i szycia (32 godziny), 2 grupy, łącznie 10 osób,
2. Technik tekstronik: Rodzaje i zastosowanie wyrobów tekstroniczych, 20
godzin/grupę, 1 grupa, 10 osób,
3. Technik projektant tekstyliów: szkolenie Podstawy projektowania odzieży z
drukiem 3D (40 godzin), 1 grupa, 10 osób,
4. Technik projektant tekstyliów: szkolenie Projektowanie z wykorzystaniem
skanowania 3D (30 godzin), 1 grupa, 10 osób.

Dla nauczycieli / nauczycielek:

1. Przeszkolenie 5 nauczycieli / nauczycielek kształcenia zawodowego w zakresie obsługi
sprzętu i materiałów dydaktycznych dla pracowni Projektowania i pomiarów
wyrobów tekstylnych dla kierunku Technik projektant tekstyliów,
2. Przeszkolenie 5 nauczycieli / nauczycielek kształcenia zawodowego w zakresie obsługi
sprzętu i materiałów dydaktycznych dla Pracowni projektowania i diagnostyki
wyrobów tekstylnych i tekstronicznych dla kierunku Technik tekstronik,
3. Szkolenie z Rodzaje i zastosowanie wyrobów tekstroniczych, 20 godzin/grupę, 1
grupa, 3 osoby,
4. Szkolenie Podstawy projektowania odzieży z drukiem 3D, 40 godzin/grupę, 1 grupa, 5
osób,
5. Szkolenie Projektowanie z wykorzystaniem skanowania 3D, 30 godzin/grupę, 1 grupa,
5 osób, usługa.