Szkoła Kompetencji i Sukcesu

Projekt „Szkoła Kompetencji i Sukcesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

TYTUŁ PROJEKTU:
Szkoła Kompetencji i Sukcesu
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
2018.09.01 – 2020.08.31
CEL PROJEKTU:
Dostosowanie 9 kierunków kształcenia ogólnego prowadzonego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi do regionalnego rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 160 absolwentów (80K/80M) w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. w wyniku:
• doposażenia 6 pracowni i warsztatów szkolnych w środki dydaktyczne, pomoce TIK,
• podniesienia kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli,
• wsparcie 160 uczniów / uczennic w zakresie pozyskiwania kompetencji kluczowych.
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ:
W projekcie mogą wziąć udział uczniowie i uczennice Technikum nr 19, łącznie 160 os. (120 uczniów/ uczennic osiągających niższe wyniki edukacyjne i 40 zdolnych uczniów/uczennic) kształcących się w zawodach:
1.            Technik analityk
2.            Fototechnik
3.            Technik informatyk
4.            Technik logistyk
5.            Technik spedytor
6.            Technik weterynarii
7.            Technik włókiennik
8.            Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Wsparciem zostaną objęte klasy II w roku szkolnym 2018/19 (I ed.) i 2019/20 (II ed.)
FORMY WSPARCIA DLA UCZNIÓW/UCZENNIC:
 
Ścieżka 1 – dla uczniów/uczennic osiągających niższe wyniki edukacyjne
ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzone przez nauczycieli z matematyki dla uczniów osiągających niskie wyniki edukacyjne:
– 5 grup po 12 osób w roku szkolnym 2018/2019 – 30 godzin zajęć
– 5 grup po 12 osób w roku szkolnym 2019/2020 – 30 godzin zajęć.

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez nauczycieli dla uczniów osiągających niskie wyniki edukacyjne.
– 5 grup po 12 osób w roku szkolnym 2018/2019 – 20 godzin zajęć,
– 5 grup po 12 osób w roku szkolnym 2019/2020 – 20 godzin zajęć.

Zajęcia z zakresu chmury cyfrowej – prowadzone przez nauczycieli.
– 5 grup po 16 osób w roku szkolnym 2018/2019 – 5 godzin zajęć jednorazowo,
– 5 grup po 16 osób w roku szkolnym 2019/2020 – 5 godzin zajęć jednorazowo.

Zajęcia z zagrożeń w cyberprzestrzeni – prowadzone przez nauczycieli.
– 5 grup po 16 osób w roku szkolnym 2018/2019 – 10 godzin zajęć,
– 5 grup po 16 osób w roku szkolnym 2019/2020 – 10 godzin zajęć.
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE – PRZEDMIOTOWE Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzone przez nauczycieli z języka niemieckiego dla uczniów osiagających niskie wyniki edukacyjne
– 1 grupa po 12 osób w roku szkolnym 2018/2019 – 20 godzin zajęć,
– 1 grupa po 12 osób w roku szkolnym 2019/2020 – 20 godzin zajęć.

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzone przez nauczycieli z geografii dla uczniów osiągających niskie wyniki edukacyjne.
– 1 grupa po 12 osób w roku szkolnym 2018/2019 – 20 godzin zajęć.
– 1 grupa po 12 osób w roku szkolnym 2019/2020 – 20 godzin zajęć.

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzone przez nauczycieli z biologii dla uczniów osiągających niskie wyniki edukacyjne.
– 1 grupa po 12 osób w roku szkolnym 2018/2019 – 20 godzin zajęć,
– 1 grupa po 12 osób w roku szkolnym 2019/2020 – 20 godzin zajęć.

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzone przez nauczycieli z fizyki dla uczniów osiągających niskie wyniki edukacyjne.
– 1 grupa po 12 osób w roku szkolnym 2018/2019 – 20 godzin zajęć,
– 1 grupa po 12 osób w roku szkolnym 2019/2020 – 20 godzin zajęć.

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzone przez nauczycieli z chemii dla uczniów osiągających niskie wyniki edukacyjne
– 1 grupa po 12 osób w roku szkolnym 2018/2019 – 20 godzin zajęć,
– 1 grupa po 12 osób w roku szkolnym 2019/2020 – 20 godzin zajęć.
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE – DODATKOWE Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych – zajęcia prowadzone przez nauczycieli – Koło Detektywów Łódzkich
– 2 grupy średnio po 10 os. w roku szkolnym 2018/2019 – 20 godzin zajęć,
– 2 grupy średnio po 10 os. w roku szkolnym 2019/201920 – 20 godzin zajęć.

Projekt edukacyjny–tworzenie e-przewodnika pt. „Nasza Łódź” – zajęcia z wykorzystaniem metody projektu, prowadzone przez nauczycieli.
– 1 grupa po 10 osób w roku szkolnym 2018/2019 – 20 godzin zajęć,
– 1 grupa po 10 osób w roku szkolnym 2019/2020 – 20 godzin zajęć.
Ścieżka 2 – rozwijające uzdolnienia dla uczniów/uczennic
ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – zajęcia przyrodnicze prowadzone przez nauczycieli.
– 1 grupa po 10 osób w roku szkolnym 2018/2019 – 20 godzin zajęć,
– 1 grupa po 10 osób w roku szkolnym 2019/2020 – 20 godzin zajęć.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – warsztaty chemiczno – fizyczne, zorganizowane w salach/laboratoriach zewnętrznych np. na Politechnice Łódzkiej lub na Uniwersytecie Łódzkim.
– 1 grupa po 10 osób w roku szkolnym 2018/2019 – 20 godzin zajęć.
– 1 grupa po 10 osób w roku szkolnym 2019/2020 – 20 godzin zajęć.

Zajęcia z zakresu chmury cyfrowej – prowadzone przez nauczycieli.
– 5 grup po 16 osób w roku szkolnym 2018/2019 – 5 godzin zajęć jednorazowo.
– 5 grup po 16 osób w roku szkolnym 2019/2020 – 5 godzin zajęć jednorazowo.

Zajęcia z zagrożeń w cyberprzestrzeni – prowadzone przez nauczycieli.
– 5 grup po 16 osób w roku szkolnym 2018/2019 – 10 godzin zajęć,
– 5 grup po 16 osób w roku szkolnym 2019/2020 – 10 godzin zajęć.
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE – DODATKOWE Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych – zajęcia prowadzone przez nauczycieli – Koło Detektywów Łódzkich.
– 2 grupy średnio po 10 os. w roku szkolnym 2018/2019 – 20 godzin zajęć,
– 2 grupy średnio po 10 os. w roku szkolnym 2019/201920 – 20 godzin zajęć.

Projekt edukacyjny–tworzenie e-przewodnika pt. „Nasza Łódź” – zajęcia z wykorzystaniem metody projektu, prowadzone przez nauczycieli.
– 1 grupa po 10 osób w roku szkolnym 2018/2019 – 20 godzin zajęć,
– 1 grupa po 10 osób w roku szkolnym 2019/2020 – 20 godzin zajęć.
Warunki udziału:
Przynależność do grupy docelowej tj. status ucznia / uczennicy Technikum nr 19 – klasy II w roku szkolnym 2018/19 (I edycja) i 2019/20 (II edycja) kształcącego się w jednym z poniższych zawodów:
– technik analityk,
– fototechnik,
– technik informatyk,
– technik logistyk,
– technik spedytor technik,
– technik weterynarii,
– technik włókiennik,
– technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

Złożenie kompletu podpisanych dokumentów rekrutacyjnych (w przypadku uczniów/uczennic niepełnoletnich dokumenty podpisuje rodzic/opiekun prawny):
– Karta zgłoszenia ucznia/uczennicy.
– Dane do systemu SL2014
– Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
– Umowa uczestnictwa.
Obowiązek udziału w min. 80% zajęć, na które uczeń/uczennica został/- a zakwalifikowana
Kontakt w sprawie projektu:
Vice-dyrektor: Katarzyna Stroynowska – Kowalska e-mail: katarzyna.stroynowska@cez.lodz.pl

Wersja pdf.

Sala językowa 103 przed wyposażeniem.

Sala językowa 103 po wyposażeniu, szkolenie nauczycieli.