RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1 ), dalej „RODO” informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Pani Teresa Łęcka, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115, tel. (42)637-72-78, e-mail: sekretariat@cez.lodz.pl;
2) inspektorem ochrony danych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi jest Pan Rafał Bieniek, e-mail: iod@cez.lodz.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych realizowanych z kontrahentami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. c RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, gdyż zostały zakwalifikowane do kategorii archiwalnej B5;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem nawiązania współpracy z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość nawiązania współpracy z reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem.

Administrator Danych Osobowych
Dyrektor CKZiU w Łodzi
Teresa Łęcka