Technik weterynarii

Technik weterynarii skierowany symbol cyfrowy zawodu: 324002.

HARMONOGRAM KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH 2023/2024

16-17.09.2023

30.09-1.10.2023

14-15.10.2023

28-29.10.2023

11-12.11.2023

25-26.11.2023

2-3.12.2023

16-17.12.2023

13-14.01.2024

26-27.01.2024

10-11.02.2024

24-25.02.2024

9-10.03.2024

23-24.03.2024

13-14.04.2024

27-28.04.2024

11-12.05.2024

25-26.05.2024

8-9.06.2024

22-23.06.2024

6-7.07.2024

21-21.07.2024

sierpień -urlop/praktyki zawodowe

14-15.09.2024

28-29.09.2024

5-6.10.2024

19-20.10.2024

9-10.11.2024

23-24.11.2024

 

 

Absolwent kursu znajdzie zatrudnienie w lecznicach weterynaryjnych, instytucjach właściwych dla kontroli i nadzoru weterynaryjnego. Zdobędzie kompetencje dotyczące  chowu  i hodowli  zwierząt, prowadzenia profesjonalnej opieki nad zwierzętami, prowadzenia własnej działalności z zakresu usług unasienniania zwierząt, pielęgnacji zwierząt lub prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Absolwenci z uprawieniami kwalifikacyjnych kursów zawodowych KKZ w tym zawodzie mają możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji uczestnicząc w następujących kursach:

 • groomerski,
 • tresera psów,
 • inseminatora,
 • zoopsychologa,
 • zoofizjoterapeuty,
 • fittera bydła mięsnego,
 • fittera bydła mlecznego,
 • chowu zwierząt egzotycznych.

Informacje szczegółowe: 

W  trakcie nauki zaplanowane jest  zdobycie kompetencji w następujących  kwalifikacjach:

Kwalifikacja  ROL.11:   Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.

Realizowane są zagadnienia:

 • rozpoznawania prawidłowej budowy anatomicznej i przebiegu procesów życiowych zwierząt;
 • doboru ras zwierząt gospodarskich do planowanej produkcji;
 • analizowania zachowań zwierząt gospodarskich i domowych;
 • żywienia i utrzymania zwierząt gospodarskich i domowych;
 • prowadzenia rozrodu zwierząt gospodarskich i domowych;
 • wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń;
 • udzielania pomocy podczas porodu niewymagającego cięcia płodu lub zabiegu chirurgicznego;
 • poskramiania zwierząt gospodarskich i domowych;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u zwierząt gospodarskich i domowych;
 • wykonywania zabiegów zootechnicznych u zwierząt gospodarskich;
 • wykonywania zabiegów specjalnych:
 • prowadzenia i obsługi samochodu osobowego.

Kwalifikacja  ROL.12:  Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych.

Realizowane są zagadnienia:

 • wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt;
 • wykonywania badań klinicznych oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia zwierząt;
 • pobierania prób do badań laboratoryjnych;
 • asystowania przy wykonywaniu sekcji zwłok zwierzęcych;
 • podawania zwierzętom leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty;
 • asystowania przy zabiegach chirurgicznych;
 • sprawowania opieki nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych;
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz;
 • wykonywania czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.

a ponadto,  ogólne zagadnienia związane z wykonywaniem  czynności zawodowych:

 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • ergonomia,
 • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodu,
 • planowanie i organizowanie pracy małego zespołu,
 • stosowanie programów komputerowych,
 • posługiwanie się językiem obcym oraz korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.