Szkoła Policealna CKU Łódź

 • Termin dodatkowy egzaminów semestralnych dla Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej
  16 czerwca w godzinach 10.00-12.00 po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem lub sekretariatem.

 • Podanie o przyjęcie 
 • Rozkład lekcji i przerw

Terminy zjazdów:


Oferta programowa szkoły policealnej.


 • Technik archiwista

 • Technik opiekun medyczny

 • Technik opiekunka medyczna
   
 • Technik opiekun w domu pomocy społecznej

 • Technik opiekunka środowiskowa

 • Technik asystent osoby niepełnosprawnej
   
 • Technik opiekun osoby starszej

 • Technik terapeuta zajęciowy
   

 

Formularz zgłoszeniowy 
W celu skontaktowania się ze szkołą, można użyć poniższego formularza

  Telefon (wymagany)

   

  Cała relacja: <a href=”https://lodz.tvp.pl/72217452/lodzkie-wiadomosci-dnia-24082023-1830″>https://lodz.tvp.pl/72217452/lodzkie-wiadomosci-dnia-24082023-1830</a>  11:11

   

  Plakat pdf 

  Technik animacji filmowej nr zawodu 343920   plan nauczania  AUD.11  to osoba, która zajmuje się tworzeniem ruchu postaci i obiektów przy pomocy programów graficznych/multimedialnych. Pełni ona kluczową rolę w produkcji animacji, w szczególności w filmach animowanych (porównywalną do pracy aktorki/a – ożywia postacie i nadaje im osobowość według scenariusza i wizji reżyserki/reżysera).

  Jej umiejętności potrzebne są do tworzenia gier komputerowych, filmów aktorskich (do wykonywania komputerowych efektów specjalnych), doświadczeń XR, reklam, a także prezentacji multimedialnych.

  Animator pracuje z wykorzystaniem zaawansowanych technologii komputerowych i oprogramowania do generowania ruchu. Jest to osoba, która łączy zamiłowanie do rysowania, tworzenia i kreacji z dużym zmysłem technologicznym i swobodnym posługiwaniem się narzędziami cyfrowymi.

  Animator może znaleźć zatrudnienie w studiach filmowych, studiach post produkcji obrazu, przy projektowaniu gier komputerowych, w agencjach reklamowych, pracowniach architektonicznych itp.

   

  =========================================

   

  Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej nr zawodu 343919   plan nauczania  AUD.10 jest bardzo ważnym ogniwem zespołu produkującego.  Bezpośrednio współpracuje z kierownikiem produkcji. Bezpośrednim zadaniem administratora  jest prowadzenie dokumentacji finansowej produkcji filmu zgodnie z przepisami prawa, systemem organizacyjno-księgowym producenta i strukturą kosztów przewidzianą w kosztorysie filmu. Administrator  pełni pieczę nad aktualnym stanem realizacji budżetu filmu.  Absolwent po uzyskaniu kwalifikacji  może znaleźć zatrudnienie w studiach filmowych, studiach produkcji telewizyjnej w firmach produkujących utwory audiowizualne.

  ========================================

  Technik administracji  plan nauczania

  Możesz pracować  w  instytucjach  administracyjnej i gospodarczej:

  urzędach wojewódzkich, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

  Technik administracji   potrafi:
  • interpretować i stosować przepisy prawa,
  • kierować się zasadami praworządności,
  • załatwiać indywidualne sprawy administracyjne,
  • przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych i innych dokumentów, przygotowywać projekty aktów normatywnych i administracyjnych,
  • gromadzić i wykorzystywać informacje niezbędne w procesach decyzyjnych, interpretować podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne,
  • posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo – księgowej, posługiwać się dokumentacją księgową,
  • wykorzystywać ewidencję finansowo-księgową,
  • organizować pracę własną i w zespole,
  • samodzielnie podejmować decyzję,
  • kompetentnie przyjmować i załatwiać interesantów,
  • stosować zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach,
  • prawidłowo przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzić korespondencję,
  • redagować teksty,
  • przygotowywać narady, zebrania, konferencje,
  • posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym,
  • komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje,
    …. i działać twórczo!

  1. Wymagane dokumenty:
  • podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z zakładki Sprawy bieżące – druki do pobrania)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał
  • 2 zdjęcia
  • ksero dowodu osobistego
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu (może być od lekarza rodzinnego, 1-go kontaktu).

  2. Kiedy otrzymamy świadectwo ukończenia szkoły?
  Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły policealnej należy w ostatnim semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające oraz mieć zaliczoną praktykę zawodową.

  3. Kiedy otrzymamy tytuł technika w danym zawodzie?
  Warunkiem podstawowym jest ukończenie szkoły kształcącej w danym zawodzie. Następnie musimy zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, które organizowany są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
  w Łodzi. Egzamin ten składa się z części pisemnej i części praktycznej, który przeważnie odbywa się na terenie naszej szkoły.

  Kontakt telefoniczny:
  1. 42 6849195
  2.  510 160 102

   

   

  =============================

   

  Technik bezpieczeństwa i higieny pracy , numer zawodu: 325506

   

  Kwalifikacje zawodowe:
  BPO.01  Zarządzanie bezpieczeństwem w miejscu pracy

  Technik BHP to profesja, która będzie potrzebna zawsze, ponieważ tylko współpraca uprawnionym pracownikiem pozwala na prowadzenie szkoleń lub kontrolę warunków
  w miejscu pracy. Ukończenie szkoły i uzyskanie tytułu technika BHP umożliwia pracę
  w charakterze specjalisty od doradztwa na gruncie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również sprzedaż usług konsultacyjnych podmiotom zewnętrznym. Warto zaznaczyć, że obszerna wiedza, którą każdy technik BHP zdobywa podczas okresu edukacji, przydaje się nie tylko w sferze zawodowej, ale również w życiu codziennym! Odpowiednio szybka reakcja na stany zagrożenia wynikające z losowych przypadków to cenna umiejętność, która nierzadko pomoże uratować zdrowie, a nawet życie wielu osób. 

   Praca technika BHP polega na :

  • specjalizuje się w ocenie stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego związanego z miejscem pracy,
  • dokonuje  ewaluacji bierąc pod uwagę czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne.
  • opiniuje, co łączy się oczywiście z raportowaniem i pracą polegającą na sporządzaniu dokumentacji.
  • bierze pod uwagę nie tylko zdarzenia, które już miały miejsce, ale także potencjalne prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanej sytuacji.

  Technik BHP potrafi:

  • przygotować analizę dotyczącą bhp oraz propozycję usunięcia występujących zagrożeń,
  • zbadać przyczyny wypadków w pracy i wnioskować o ich usunięcie, prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych .
  • poprowadzić szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

  1. Wymagane dokumenty:
  • podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z zakładki Sprawy bieżące – druki do pobrania)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał
  • 2 zdjęcia
  • ksero dowodu osobistego
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu (może być od lekarza rodzinnego, 1-go kontaktu).

  2. Kiedy otrzymamy świadectwo ukończenia szkoły?
  Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły policealnej należy w ostatnim semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające oraz mieć zaliczoną praktykę zawodową.

  3. Kiedy otrzymamy tytuł technika w danym zawodzie?
  Warunkiem podstawowym jest ukończenie szkoły kształcącej w danym zawodzie. Następnie musimy zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, które organizowany są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
  w Łodzi. Egzamin ten składa się z części pisemnej i części praktycznej, który przeważnie odbywa się na terenie naszej szkoły.

  Kontakt telefoniczny:
  1. 42 6849195
  2. 510 160 102

   

  ====================================

   

  Technik archiwista, numer zwodu: 441403

  Terminy zjazdów rok szkolny 2020/2021

  Kwalifikacje zawodowe:

  EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum
  EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

  Technik archiwista dba o to, by akta czy dokumenty były zawsze na miejscu oraz by można było szybko je znaleźć, gdy zajdzie taka potrzeba. Tworzy on zatem bazy danych mające pomóc wszystkim zainteresowanym i uprawnionym osobom w zapoznaniu się
  z materiałami zgromadzonymi w archiwum.

  Praca technika archiwisty polega na :

  • gromadzeniu, przechowywaniu, porządkowaniu ewidencjonowaniu dokumentacji aktowej.
  • opracowywaniu, udostępnianiu i zabezpieczaniu  wszelkich materiałów archiwalnych.

  Technik archiwista potrafi:

  • gromadzić, przechowywać i udostępniać zasoby archiwalne;
  • ewidencjonować dokumentację aktową;
  • brakować dokumentację o czasowym okresie przechowywania
  • przekazywać dokumentację do archiwum państwowego.
  • opracowywać i zabezpieczać dokumentację aktową, techniczną i geodezyjno-kartograficzną
  • opracowywać dokumentację audiowizualną;
  • gromadzić dokumentację na nośnikach elektronicznych.

  1. Wymagane dokumenty:
  • podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z zakładki Sprawy bieżące – druki do pobrania)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał
  • 2 zdjęcia
  • ksero dowodu osobistego
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu (może być od lekarza rodzinnego, 1-go kontaktu).

  2. Kiedy otrzymamy świadectwo ukończenia szkoły?
  Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły policealnej należy w ostatnim semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające oraz mieć zaliczoną praktykę zawodową.

  3. Kiedy otrzymamy tytuł technika w danym zawodzie?
  Warunkiem podstawowym jest ukończenie szkoły kształcącej w danym zawodzie. Następnie musimy zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, które organizowany są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
  w Łodzi. Egzamin ten składa się z części pisemnej i części praktycznej, który przeważnie odbywa się na terenie naszej szkoły.

  Kontakt telefoniczny:
  1. 42 6849195
  2. 510 160 102