Informacje o egzaminie maturalnym

Rok szkolny 2020/2021, komunikaty i deklaracje.

=================================================

 

Egzamin maturalny w nowej formule

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w nowej formule, zdaje obowiązkowo:
– w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:
język polski
język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego
język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej, uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego,
– w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
język polski
matematyka
język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)
język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej, uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego,
– jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
j. język łaciński i kultura antyczna
język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński) m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) n. język polski
język regionalny (język kaszubski)
matematyka
wiedza o społeczeństwie.
Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych w pkt. 2.1.7.3., na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY NA EGZAMINIE MATURALNYM
Język obcy jako przedmiot obowiązkowy:
część pisemna na poziomie podstawowym
+
część ustna bez określania poziomu
Ten sam język obcy jako przedmiot dodatkowy:
część pisemna na poziomie rozszerzonym
lub
część pisemna na poziomie dwujęzycznym
+ ewentualnie
część ustna na poziomie dwujęzycznym
Inny język obcy:
jako przedmiot dodatkowy:
część pisemna na poziomie rozszerzonym
+ ewentualnie
część ustna bez określania poziomu
lub
część pisemna na poziomie dwujęzycznym
+ ewentualnie
część ustna na poziomie dwujęzycznym