Liceum Ogólnokształcące

Szkolne plany nauczania 2021/2022

 • Terminy zjazdów
 • Zdjęcia klasowe, jesień 2018

  Zdjęcia klasowe, jesień 2017

  1. Kto może się uczyć w liceum ogólnokształcącym?
  Naukę w liceum może podjąć osoba, która
  • ukończyła 16 lat,
  • ukończyła gimnazjum, 8-klasową szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową (w tym wypadku istnieje możliwość przyjęcia na trzeci semestr).

  2. Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.
  Aby pojąć naukę w liceum należy w sekretariacie szkoły złożyć n/w dokumenty:
  • podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z zakładki Sprawy bieżące – druki do pobrania),
  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-klasowej szkoły podstawowej,
  • 2 zdjęcia,
  • ksero dowodu osobistego (dla osób pełnoletnich).

  3. Jak wygląda nauka w liceum?
  Nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, zazwyczaj co dwa tygodnie.
  Nauka w liceum trwa 6 semestrów (3 lata).

  Słuchacze liceum zaocznego mają w ciągu całego semestru zajęcia w podanym niżej wymiarze:

  4. Zasady promocji.
  Słuchacze szkoły zaocznej w trakcie semestru piszą ( w domu ) prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów. Zaliczenie pracy kontrolnej oraz 50% frekwencja na zajęciach są podstawą dopuszczenia do egzaminu (z danego przedmiotu). Aby uzyskać promocję na następny semestr słuchacz szkoły musi uzyskać z egzaminów oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów. Egzamin z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych przedmiotów tylko w formie ustnej.
  W przypadku otrzymania maksymalnie dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu. W przypadku, gdy słuchacz będzie powtarzał semestr, to jest zwolniony z tych zajęć edukacyjnych (przedmiotów), z których uzyskał oceny pozytywne (oceny zostają przepisane).

  5. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły?
  Aby otrzymać świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego należy w ostatnim – 6 semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające.

  6. Egzamin maturalny.
  Egzamin maturalny jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności słuchacza z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki oraz ewentualnie z przedmiotu dodatkowego wybranego przez słuchacza.

  7. Kontakt telefoniczny:

  1. 42 6849195
  2. 0 510 160 102

  8. Formularz kontaktowy
  W celu skontaktowania się ze szkołą, można użyć poniższego formularza

   Telefon (wymagany)