Klucz do sukcesu

Klucz do sukcesu

BENEFICJENT: Miasto Łódź
PLACÓWKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Łodzi
WARTOŚĆ PROJEKTU: 426 563,75 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 383 906,75 zł
OKRES REALIZACJI: 01.01.2023 – 30.06.2023


HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Szkolenie przygotowywanie inwentaryzacji   PDF

Spedytor w łańcuchu dostaw   PDF

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa   PDF

Szkolenie magazynowanie chemikaliów i towarów niebezpiecznych  PDF

HARMONOGRAM INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ DORADCZYCH    PDF

Doradztwo zawodowe grupowe      GRUPA 1

Zajęcia z kompetencji kluczowych i umiejętności

uniwersalnych   PDF


 

CEL PROJEKTU

Dostosowanie dwóch kierunków kształcenia zawodowego: technik logistyk i technik spedytor
prowadzonych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi do regionalnego
rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym oraz poprawa zdolności
do zatrudnienia 12 absolwentów (2 kobiet / 10 mężczyzn) kształcenia i szkolenia
zawodowego w terminie od 01.01.2023 do 30.06.2023 r. w wyniku:

  • adaptacji i doposażenia pracowni statystyki dla kierunku technik spedytor,
  • podniesienia kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi
   sprzętu (1 kobieta / 2 mężczyzn) i zawodowym (2 kobiety /3 mężczyzn),
  • objęciu 12 uczniów / uczennic doradztwem zawodowym,
  • wsparcie 12 uczniów / uczennic w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach
   szkoleń specjalistycznych oraz podnoszących kompetencje kluczowe i umiejętności
   uniwersalne,
  • zapewnienie 12 uczniom / uczennicom doświadczenia zawodowego w ramach staży
   w przedsiębiorstwie.

GRUPA DOCELOWA

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, w ramach którego
funkcjonuje Technikum nr 19,
2. uczniowie i uczennice z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi tj.
Technikum nr 19, łącznie 12 osób z dwóch kierunków: technik logistyk, technik
spedytor,
3. nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (8 osób, w tym: 3 kobiety / 5
mężczyzn) z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi.

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

1. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów,
2. Realizacja staży dla uczniów/uczennic,
3. Prowadzenie Punktu Informacji i Kariery,
4. Adaptacja i doposażenie jednej pracowni: pracowni statystyki dla kierunku technik
spedytor,
5. Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe dla uczniów kierunków
logistycznych prowadzone przez nauczycieli,

6. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego i
instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia
zawodowego.

FORMY WSPARCIA

Dla uczniów / uczennic:
1. Kierunek technik logistyk: Szkolenie przygotowanie inwentaryzacji – teoria i praktyka
(32 godziny), 1 grupa, 8 osób,
2. Kierunek technik logistyk: Szkolenie magazynowanie chemikaliów i materiałów
niebezpiecznych (16 godzin), 1 grupa, 8 osób,
3. Kierunek technik spedytor: Szkolenie Spedytor w łańcuchu dostaw (16 godzin), 1
grupa, 4 osoby,
4. Kierunek technik spedytor: Szkolenie transport i spedycja krajowa/ międzynarodowa
(16 godzin), 1 grupa, 4 osoby,
5. zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe dla uczniów kierunków
logistycznych prowadzone przez nauczycieli (30 godzin), 1 grupa, 12 osób,
6. Staże zawodowe, 150 godzin,
7. Doradztwo zawodowe grupowe, 10 godzin, 1 grupa,
8. Doradztwo zawodowe indywidualne, 4 godziny/osobę.
Dla nauczycieli / nauczycielek:
1. Przeszkolenie 3 nauczycieli / nauczycielek kształcenia zawodowego w zakresie obsługi
sprzętu i materiałów dydaktycznych,
2. Szkolenie magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych (16 godzin), 5
osób,
3. Szkolenie transport i spedycja krajowa/międzynarodowa (16 godzin), 5 osób.

 

Realizacja:

 1. Doradztwo zawodowe grupowe, logistyk/spedytor