Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego

Nazwa podmiotu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

Nazwa strony internetowej: strona internetowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

Adres strony internetowej: https://cez.lodz.pl/

Dyrektor CKZiU w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej CKZiU w Łodzi zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie niniejsze ma zastosowanie do strony internetowej znajdującej się pod powyższym adresem.

Data publikacji strony internetowej: 01-09-2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: na bieżąco

Serwis jest częściowo zgodny z postanowieniami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzą z różnych, zewnętrznych źródeł,
  2. ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych,
   co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  3. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  4. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 3. mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre elementy serwisu/treści będą niedostępne z uwagi na ograniczenia systemowe serwisu – jego silnika, oraz szablonu, na którym został zbudowany, a ich zmiana wymagałaby poniesienia przez urząd nadmiernych kosztów.

Wyłączenia:

Ewentualne wyłączenia spod regulacji cytowanej ustawy zawierają się w zakresie określonym przez przepis art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji: 11-09-2021

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: nie dotyczy

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na podstawie samooceny dokonanej przy pomocy kilku walidatorów poziom dostępności serwisu internetowego Kuratorium Oświaty w Łodzi został oceniony jako poprawny. Wszystkie błędy w analizowanym serwisie zostały usunięte. Obecnie trwa korygowanie potencjalnych problemów wskazanych przez opisane poniżej walidatory:

 1. Walidator dostępności cyfrowej stron internetowych WCAG2.1
 2. Walidator języka CSS
 3. Walidator języka HTML

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Rafał Bieniek
e-mail osoby do kontaktu: rafal.bieniek@cez.lodz.pl
Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 42 6377278

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do serwisu internetowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe CKZiU w Łodzi:
ul. Stefana Żeromskiego 115
90-542 Łódź
www: http://www.cez.lodz.pl
e-mail: sekretariat@cez.lodz.pl
telefon – 42 6377278

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.