Policealna szkoła oferuje kształcenie w zawodach:=========================

=======================

Szkolne plany nauczania 2021/2022

Technik administracji numer zawodu: 334306

                                                                        Zostań technikiem administracji!
                                                                          Myślałeś, aby studiować prawo!
                                                                                Ten zawód jest dla Ciebie!

Terminy zjazdów:

Szkolny plan nauczania w szkole policealnej dla dorosłych w systemie zaocznym w zawodzie technik administracji: symbol 334306

Będziesz pracowała/pracował w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej:

urzędach wojewódzkich, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

Technik administracji potrafi:
• interpretować i stosować przepisy prawa,
• kierować się zasadami praworządności,
• załatwiać indywidualne sprawy administracyjne,
• przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych i innych dokumentów, przygotowywać projekty aktów normatywnych i administracyjnych,
• gromadzić i wykorzystywać informacje niezbędne w procesach decyzyjnych, interpretować podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne,
• posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo – księgowej, posługiwać się dokumentacją księgową,
• wykorzystywać ewidencję finansowo-księgową,
• organizować pracę własną i w zespole,
• samodzielnie podejmować decyzję,
• kompetentnie przyjmować i załatwiać interesantów,
• stosować zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach,
• prawidłowo przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzić korespondencję,
• redagować teksty,
• przygotowywać narady, zebrania, konferencje,
• posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym,
• komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje,
  …. i działać twórczo!

1. Wymagane dokumenty:
• podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z zakładki Sprawy bieżące – druki do pobrania)
• świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał
• 2 zdjęcia
• ksero dowodu osobistego
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu (może być od lekarza rodzinnego, 1-go kontaktu).

2. Kiedy otrzymamy świadectwo ukończenia szkoły?
Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły policealnej należy w ostatnim semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające oraz mieć zaliczoną praktykę zawodową.

3. Kiedy otrzymamy tytuł technika w danym zawodzie?
Warunkiem podstawowym jest ukończenie szkoły kształcącej w danym zawodzie. Następnie musimy zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, które organizowany są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Łodzi. Egzamin ten składa się z części pisemnej i części praktycznej, który przeważnie odbywa się na terenie naszej szkoły.

Kontakt telefoniczny:
1. 42 6849195
2.  510 160 102

=============================

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy , numer zawodu: 325506

Terminy zjazdów 2020/2021

Kwalifikacje zawodowe:
BPO.01  Zarządzanie bezpieczeństwem w miejscu pracy

Technik BHP to profesja, która będzie potrzebna zawsze, ponieważ tylko współpraca uprawnionym pracownikiem pozwala na prowadzenie szkoleń lub kontrolę warunków
w miejscu pracy. Ukończenie szkoły i uzyskanie tytułu technika BHP umożliwia pracę
w charakterze specjalisty od doradztwa na gruncie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również sprzedaż usług konsultacyjnych podmiotom zewnętrznym. Warto zaznaczyć, że obszerna wiedza, którą każdy technik BHP zdobywa podczas okresu edukacji, przydaje się nie tylko w sferze zawodowej, ale również w życiu codziennym! Odpowiednio szybka reakcja na stany zagrożenia wynikające z losowych przypadków to cenna umiejętność, która nierzadko pomoże uratować zdrowie, a nawet życie wielu osób. 

 Praca technika BHP polega na :

 • specjalizuje się w ocenie stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego związanego z miejscem pracy,
 • dokonuje  ewaluacji bierąc pod uwagę czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne.
 • opiniuje, co łączy się oczywiście z raportowaniem i pracą polegającą na sporządzaniu dokumentacji.
 • bierze pod uwagę nie tylko zdarzenia, które już miały miejsce, ale także potencjalne prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanej sytuacji.

Technik BHP potrafi:

 • przygotować analizę dotyczącą bhp oraz propozycję usunięcia występujących zagrożeń,
 • zbadać przyczyny wypadków w pracy i wnioskować o ich usunięcie, prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych .
 • poprowadzić szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

1. Wymagane dokumenty:
• podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z zakładki Sprawy bieżące – druki do pobrania)
• świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał
• 2 zdjęcia
• ksero dowodu osobistego
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu (może być od lekarza rodzinnego, 1-go kontaktu).

2. Kiedy otrzymamy świadectwo ukończenia szkoły?
Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły policealnej należy w ostatnim semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające oraz mieć zaliczoną praktykę zawodową.

3. Kiedy otrzymamy tytuł technika w danym zawodzie?
Warunkiem podstawowym jest ukończenie szkoły kształcącej w danym zawodzie. Następnie musimy zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, które organizowany są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Łodzi. Egzamin ten składa się z części pisemnej i części praktycznej, który przeważnie odbywa się na terenie naszej szkoły.

Kontakt telefoniczny:
1. 42 6849195
2. 510 160 102

====================================

Technik archiwista, numer zwodu: 441403

Terminy zjazdów rok szkolny 2020/2021

Kwalifikacje zawodowe:

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum
EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Technik archiwista dba o to, by akta czy dokumenty były zawsze na miejscu oraz by można było szybko je znaleźć, gdy zajdzie taka potrzeba. Tworzy on zatem bazy danych mające pomóc wszystkim zainteresowanym i uprawnionym osobom w zapoznaniu się
z materiałami zgromadzonymi w archiwum.

Praca technika archiwisty polega na :

 • gromadzeniu, przechowywaniu, porządkowaniu ewidencjonowaniu dokumentacji aktowej.
 • opracowywaniu, udostępnianiu i zabezpieczaniu  wszelkich materiałów archiwalnych.

Technik archiwista potrafi:

 • gromadzić, przechowywać i udostępniać zasoby archiwalne;
 • ewidencjonować dokumentację aktową;
 • brakować dokumentację o czasowym okresie przechowywania
 • przekazywać dokumentację do archiwum państwowego.
 • opracowywać i zabezpieczać dokumentację aktową, techniczną i geodezyjno-kartograficzną
 • opracowywać dokumentację audiowizualną;
 • gromadzić dokumentację na nośnikach elektronicznych.

1. Wymagane dokumenty:
• podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z zakładki Sprawy bieżące – druki do pobrania)
• świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał
• 2 zdjęcia
• ksero dowodu osobistego
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu (może być od lekarza rodzinnego, 1-go kontaktu).

2. Kiedy otrzymamy świadectwo ukończenia szkoły?
Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły policealnej należy w ostatnim semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające oraz mieć zaliczoną praktykę zawodową.

3. Kiedy otrzymamy tytuł technika w danym zawodzie?
Warunkiem podstawowym jest ukończenie szkoły kształcącej w danym zawodzie. Następnie musimy zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, które organizowany są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Łodzi. Egzamin ten składa się z części pisemnej i części praktycznej, który przeważnie odbywa się na terenie naszej szkoły.

Kontakt telefoniczny:
1. 42 6849195
2. 510 160 102

Formularz kontaktowy
W celu skontaktowania się ze szkołą, można użyć poniższego formularza

  Telefon (wymagany)