Policealna szkoła – technik administracji

                                                                        Zostań technikiem administracji!
                                                                          Myślałeś, aby studiować prawo!
                                                                                Ten zawód jest dla Ciebie!

Terminy zjazdów:

Szkolny plan nauczania w szkole policealnej dla dorosłych w systemie zaocznym w zawodzie technik administracji: symbol 334306

Będziesz pracowała/pracował w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej:

urzędach wojewódzkich, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

Technik administracji potrafi:
• interpretować i stosować przepisy prawa,
• kierować się zasadami praworządności,
• załatwiać indywidualne sprawy administracyjne,
• przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych i innych dokumentów, przygotowywać projekty aktów normatywnych i administracyjnych,
• gromadzić i wykorzystywać informacje niezbędne w procesach decyzyjnych, interpretować podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne,
• posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo – księgowej, posługiwać się dokumentacją księgową,
• wykorzystywać ewidencję finansowo-księgową,
• organizować pracę własną i w zespole,
• samodzielnie podejmować decyzję,
• kompetentnie przyjmować i załatwiać interesantów,
• stosować zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach,
• prawidłowo przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzić korespondencję,
• redagować teksty,
• przygotowywać narady, zebrania, konferencje,
• posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym,
• komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje,
  …. i działać twórczo!

1. Wymagane dokumenty:
• podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z zakładki Sprawy bieżące – druki do pobrania)
• świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał
• 2 zdjęcia
• ksero dowodu osobistego
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu (może być od lekarza rodzinnego, 1-go kontaktu).

2. Kiedy otrzymamy świadectwo ukończenia szkoły?
Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły policealnej należy w ostatnim semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające oraz mieć zaliczoną praktykę zawodową.

3. Kiedy otrzymamy tytuł technika w danym zawodzie?
Warunkiem podstawowym jest ukończenie szkoły kształcącej w danym zawodzie. Następnie musimy zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, które organizowany są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Łodzi. Egzamin ten składa się z części pisemnej i części praktycznej, który przeważnie odbywa się na terenie naszej szkoły.

Kontakt telefoniczny:
1. 42 6849195
2. 0 510 160 102

4. Formularz kontaktowy
W celu skontaktowania się ze szkołą, można użyć poniższego formularza

Telefon (wymagany)