Karta Szkolna WBK

 

karta_szkolna

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Karta Szkolna, realizowanym przez Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”).
Podstawowym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych, poprzez uniemożliwienie wstępu na ich teren osobom nieuprawnionym. Cel ten realizowany jest poprzez instalowanie w szkołach systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez zbliżeniowe karty prepaid. Karta Szkolna może pełnić jednoczeœnie wiele funkcji: klucza, identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej, biletu komunikacji miejskiej, a także elektronicznej portmonetki (po wczeœniejszym zasileniu). Dzięki tak szerokiemu zastosowaniu narzędzie to znakomicie wpisuje się w działania lokalnych władz zmierzajšce do podnoszenia poziomu cyfryzacji. Wszystkie koszty zwišzane z realizacjš projektu pokrywa Bank, więc nie obcišżajš one gminy, szkoły, rodziców ani uczniów.
Aby wejœć do szkoły należy posłużyć się Kartš Szkolnš dostarczonš przez Bank. Każde wejœcie i wyjœcie jest rejestrowane. Standardowo karty otrzymujš wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Osobom nieposiadajšcym kart (np. listonosz, rodzice), drzwi do szkoły mogš otworzyć pracownicy szkoły (portierni, pracownicy sekretariatu), dzięki zainstalowanemu w ramach projektu domofonowi.
Po stronie szkoły podejmowane sš decyzje, które wejœcia i pomieszczenia objšć systemem (np. pokój nauczycielski). Podobnie ewidencja uczniów oraz dane osobowe użytkowników kart pozostajš do wyłšcznej wiedzy szkoły i nie sš udostępniane Bankowi. Na kartach szkolnych umieszczany jest indywidualny wizerunek zawierajšcy elementy wyróżniajšce szkołę wœród innych placówek (nazwa, logo) co sprawia, że karty pełniš funkcję szkolnego identyfikatora.
Więcej informacji: bzwbk.pl/kartaszkolna
Zobacz również: prepaid.bzwbk.pl