Gimnazjum

Zajęcia w gimnazjum odbywają się w ciągu roku szkolnego w każdy wtorek i czwartek od godz. 15.00.
Pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2018/2019 odbędą się 4 września 2018 r.

Gimnazjum jest szkołą publiczną prowadzoną przez Samorząd – Miasto Łódź.

Nadzór nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty  i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

1. Kto może się uczyć w gimnazjum?
Naukę w gimnazjum może podjąć osoba, która
• przed rozpoczęciem nauki ukończyła 15 lat
• ukończyła szkołę podstawową 6-klasową lub ukończyła 6 klasę w 8-klasowej szkole podstawowej (przed 1999r. ) albo ukończyła I, II klasę gimnazjum.

2. Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.
Aby pojąć naukę w gimnazjum należy w sekretariacie szkoły złożyć n/w dokumenty:
• podanie
• świadectwo ukończenia I lub II klasy gimnazjum
• 2 zdjęcia

3. Jak wygląda nauka w gimnazjum?
Nauka w szkole odbywa się 2 razy w tygodniu w systemie zaocznym, w godzinach popołudniowych od 15.00 (wtorek i czwartek).
Słuchacze gimnazjum uczęszczają na zajęcia:

Podana w tabeli liczba godzin określa ich łączną liczbę w danym semestrze.

4. Zasady promocji.
Słuchacze szkoły zaocznej w trakcie semestru piszą ( w domu ) prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów. Zaliczenie pracy kontrolnej oraz 50% frekwencja na zajęciach są podstawą dopuszczenia do egzaminu (z danego przedmiotu). Aby uzyskać promocję na następny semestr słuchacz szkoły musi uzyskać z egzaminów oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów. Egzamin z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych przedmiotów tylko w formie ustnej.
W przypadku otrzymania maksymalnie dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.
W przypadku, gdy słuchacz będzie powtarzał semestr, to jest zwolniony z tych zajęć edukacyjnych (przedmiotów), z których uzyskał oceny pozytywne (oceny zostają przepisane).

5. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.
Aby otrzymać świadectwo ukończenia gimnazjum należy w ostatnim semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające. Ponadto słuchacz 6 semestru musi obowiązkowo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego do wszystkich jego części (wynik egzaminu nie wpływa na oceny z poszczególnych przedmiotów).

6. Egzamin gimnazjalny – co to jest?
Egzamin gimnazjalny jest sprawdzeniem wiedzy słuchacza.
Wynik egzaminu nie wpływa na oceny z poszczególnych przedmiotów.

7. Kontakt telefoniczny:

1. 42 6849195
2. 0 510 160 102

8. Formularz kontaktowy
W celu skontaktowania się ze szkołą, można użyć poniższego formularza

    Telefon (wymagany)