Konkurs biblioteczny

Trwa szkolny Konkurs na plakat promujący czytelnictwo. Samodzielnie wykonane prace w formacie A3 można składać w bibliotece szkolnej do 20 listopada. Czekają cenne nagrody! Zapraszamy!

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO

1. Organizator Konkursu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi – Biblioteka szkolna – Zespół fotografów

2. Cele konkursu:

rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych i prac graficznych,
promocja czytelnictwa wśród młodzieży,
kształcenie umiejętności tworzenia plakatu,
rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych, graficznych i kreatywności.

3. Temat Konkursu:

Przedmiotem konkursu jest plakat promujący czytelnictwo.

4. Uczestnicy Konkursu:

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Centrum Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi.

5. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

Uczestnicy wykonują indywidualnie prace plastyczne zawierające hasło promujące czytelnictwo, techniką dowolną, w formacie A3.

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. Nr 90 pozycja 2339) oraz do publikacji prac przez Organizatora w Internecie.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r.
6. Komisja Konkursowa:

O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”.

Prace należy składać do 20 listopada do biblioteki szkolnej.

7. Nagrody:

Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze plakaty, które zostaną wyróżnione.
Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Kryterium wyróżnienia prac konkursowych będzie: odzwierciedlenie tematu Konkursu, wartość artystyczna, zachowanie funkcji i cech plakatu, koncepcja i kompozycja plakatu, estetyka pracy.

Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie.
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.