Zarządzenie nr 36/021/2020.TŁ

Dyrektora CKZiU w Łodzi z dnia 23 października 2020 r

Dotyczy: zmiany zasad kształcenia.

W oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej MEN:

„Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego”.

Dyrektor CKZiU podejmuje decyzję o zdalnym nauczaniu we wszystkich szkołach Centrum ( Technikum nr 19, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, Szkoła Policealna) w dniach od 24 października 2020 roku do 8 listopada 2020r

Teresa Łęcka

Dyrektor CKZiU w Łodzi