Stypendia szkolne 2020/2021

Szanowni Rodzice / Opiekunowie Uczniów łódzkich szkół.
Wydział Edukacji uprzejmie przypomina, że uczniom zamieszkałym na terenie naszego Miasta przysługuje pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przyznawana na rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty pomoc przyznawana jest na wniosek rodziców / opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły. O pomoc tą ubiegać się mogą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł. netto. Druki wniosków oraz wszelkie szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.uml. lodz.pl w zakładce EDUKACJA, STYPENDIA, STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE. Wnioski można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału Edukacji ( ul. Krzemieniecka 2 b ) pozostawiając je w specjalnie przygotowanym do tego celu pojemniku. Można również złożyć je za pośrednictwem poczty ( decyduje data stempla pocztowego ) lub za pośrednictwem platformy e-puap. Bez względu na to jaka formę złożenia wniosku Państwo wybierzecie muszą one wpłynąć do Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020r. ( do godz. 16.00 )

Pełny tekst