POWER projekt 2019-2021

UWAGA:

Uczniowie zakwalifikowani do projektu zobowiązani są w terminie do 22.11.2019 r. do wypełnienia ankiety projektowej PRE, adres do ankiety.


Zakwalifikowani uczniowie zobowiązani są do wypełnienia niezbędnych oświadczeń, formularzy, zgód oraz oddania dokumentacji opiekunom grup.


Szkolenia z zakresu obowiązujących regulaminów odbywają się z opiekunami grup do 15 listopada 2019 r.

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa

POWER jest akronimem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Realizowane projekty dotyczą m.in. mobilności kadry edukacji szkolnej, zagranicznych staży dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilności studentów oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. Głów­nym celem pro­jektów jest roz­wój kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych poprzez reali­za­cję dzia­łań pole­ga­ją­cych na mobil­no­ści ponadna­ro­do­wej. Mobilności odbywa się na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+. Koordynatorem krajowym projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Numer PIC szkoły: 915612877
Tytuł projektu: Praktyki bez granic.

Numer wniosku: 2019-1-PL01-KA102-063383

Czas realizacji: 02.09.2019-01.03.2021

Biuro projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115
telefon: +48 42 6377278
e-mail: power@cez.lodz.pl
http://cez.lodz.pl/power
Kwota dofinansowania: 467 112,46 PLN

Realizacja

 1. Sierpień 2019: złożenie ankiety beneficjenta i formularzu kontaktowego.
 2. Sierpień 2019: Opracowanie strony internetowej projektu oraz założenie szkolnej tablicy ogłoszeń.
 3. 09.09.2019: szkolenie w FRSE (koordynator i księgowa).
 4. 12.09.2019: zebranie informacyjne dla uczniów klas trzecich i ich rodziców.
 5. 20.09.2019: ostateczny termin składnia deklaracji do udziału w projekcie.
 6. 26/27.09.2019: rozmowy kwalifikacyjne uczniów.
 7. 4.10.2019: zakończenie procesu rekrutacji uczniów do projektu.
 8. 14.10.2019: ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowej.
 9. 23.10.2019: zebranie informacyjne z uczniami zakwalifikowanymi do projektu.
 10. 28.10-8.11.2019: dostarczenie przez uczniów niezbędnych oświadczeń, formularzy, zgód oraz oddania dokumentacji opiekunom grup.
 11. 12-15.11.2019: Zapoznanie się z projektowymi regulaminami