Liceum Ogólnokształcące

Z książką Ci do twarzy – konkurs

Harmonogram zjazdów semestr letni 2018 r.

Terminy egzaminów semestru VI LO

Zdjęcia klasowe, jesień 2017

Konsultacje z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego odbywają się w co drugą środę od 18.10.2017 r.
w godz. 16-17.30 dla Va, Vb i VI semestru.

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą publiczną prowadzoną przez Samorząd – Miasto Łódź.
Nadzór nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Nabór chętnych do szkoły odbywa się dwa razy do roku:
• od września - na semestr jesienny,
>>>> harmonogram zjazdów jesień 2017
• od lutego – na semestr wiosenny.

1. Kto może się uczyć w liceum ogólnokształcącym?
Naukę w liceum może podjąć osoba, która
• ukończyła 16 lat,
• ukończyła gimnazjum, 8-klasową szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową (w tym wypadku istnieje możliwość przyjęcia na trzeci semestr).

2. Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.
Aby pojąć naukę w liceum należy w sekretariacie szkoły złożyć n/w dokumenty:
• podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z zakładki Sprawy bieżące - druki do pobrania),
• świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-klasowej szkoły podstawowej,
• 2 zdjęcia,
• ksero dowodu osobistego (dla osób pełnoletnich).

3. Jak wygląda nauka w liceum?
Nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, zazwyczaj co dwa tygodnie.
Nauka w liceum trwa 6 semestrów (3 lata).

Słuchacze liceum zaocznego mają w ciągu całego semestru zajęcia w podanym niżej wymiarze:

4. Zasady promocji.
Słuchacze szkoły zaocznej w trakcie semestru piszą ( w domu ) prace kontrolne ze wszystkich przedmiotów. Zaliczenie pracy kontrolnej oraz 50% frekwencja na zajęciach są podstawą dopuszczenia do egzaminu (z danego przedmiotu). Aby uzyskać promocję na następny semestr słuchacz szkoły musi uzyskać z egzaminów oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów. Egzamin z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych przedmiotów tylko w formie ustnej.
W przypadku otrzymania maksymalnie dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu. W przypadku, gdy słuchacz będzie powtarzał semestr, to jest zwolniony z tych zajęć edukacyjnych (przedmiotów), z których uzyskał oceny pozytywne (oceny zostają przepisane).

5. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły?
Aby otrzymać świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego należy w ostatnim – 6 semestrze otrzymać z wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów) oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające.

6. Egzamin maturalny.
Egzamin maturalny jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności słuchacza z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki oraz ewentualnie z przedmiotu dodatkowego wybranego przez słuchacza.

7. Kontakt telefoniczny:

1. 42 6849195
2. 0 510 160 102

8. Formularz kontaktowy
W celu skontaktowania się ze szkołą, można użyć poniższego formularza

Telefon (wymagany)