Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/19
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 03.09.2018 r.
Msza św. rozpoczynająca rok szkolny w par. MBZ, Łódź, ul Łąkowa 27 04.09.2018 r.
Uroczyste rozpoczęcie zajęć w Gimnazjum dla Dorosłych i Szkole Podstawowej dla Dorosłych 04.09.2018 r.
Wybory Samorządu Uczniowskiego 04-14.09.2018 r.
Uroczyste rozpoczęcie zajęć w Liceum dla Dorosłych 08.09.2018 r. godz. 8.30
Ostateczny termin składania deklaracji do egzaminów zawodowych w sesji styczeń/luty 2019 r. 09.09.2018 r.
Szkolenie uczniów klas maturalnych i procedury egzaminów zawodowych 06.09.2018 r.
Zebrania liderów przedmiotowych 24.09.2018 r.
Zdjęcia klasowe 22-28.09.2018 r.
Ostateczny termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych 30.09.2018 r.
Święto KEN, apel, ślubowanie klas pierwszych 15.10.2018 r.
Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 12.11.2018 r.
Ostateczny termin wystawiana ocen śródrocznych 14.12.2018 r.
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 19.12.2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2018 r.
Egzaminy dla słuchaczy gimnazjum i szkoły podstawowej 03-17.01.2019 r.
Zakończenie roku szkolnego dla VI sem. LO 03-17.01.2019 r.
Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z dokumentacją 09.01-12.02.2019 r.
Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z dokumentacją 10.01.2019 r.
Część pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 11.01.2019 r.
Egzamin gimnazjalny 09-11.01.2019 r.
Zakończenie roku szkolnego dla G6 05.02.2019 r.
Ferie zimowe 11.02-22.02.2019 r.
Ostateczne zmiany w deklaracjach maturalnych 07.02.2019 r.
Ostateczny termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodach: sesja czerwiec 2019 22.02.2019 r.
Targi Edukacyjne …. .03.2019 r.
Dni otwarte …..03.2018 r.
Wiosenna przerwa 18.04-23.04.2019 r.
Dzień Pracodawcy 12.04.2019 r.
Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych 12.04.2019 r.
Zakończenie zajęć dla klas maturalnych 26.04.2019 r.
Egzaminy maturalne pisemne 06-23.05.2019 r.
Praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich
Zatwierdzenie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i podręczników 14.06.2019 r.
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych od 07.06.2019 r.
Rada klasyfikacyjna 18.06.2019 r.
Rada Pedagogiczna 24.06.2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-opiekuńczych 21.06.2019 r.
Wakacje 24.06-30.08.2019 r.

 

Zebrania z rodzicami oraz zebrania Rady Rodziców
13 września 2018 r. (czwartek) godz. 17.00
29 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 17.00
7 lutego 2019 r. (czwartek) godz. 17.00
28 marca 2019 r. (czwartek) godz. 17.00
23 maja 2019 r. (czwartek) godz. 17.00
Konsultacje
25 października 2018 r. (czwartek) godz. 17.00
29 listopada 2019 r. (czwartek) godz. 17.00
7 lutego 2019 r. (czwartek) godz. 17.00
28 marca 2019 r. (czwartek) godz. 17.00
23 maja 2019 r. (czwartek) godz. 17.00
Spotkania z Rodzicami (CKU) oraz Rady Słuchaczy
26 września 2018 r. godz. 17.00
14 listopada 2018 r. godz. 17.00
13 marca 2019 r. godz. 17.00
15 maja 2019 r. godz. 17.00