Informacje o egzaminie maturalnym

Deklaracje

 • Deklaracja do nowej matury
 • Deklaracja do starej matury
 • Harmonogram egzaminów
 • Informacja ws. materiałów i przyborów pomocniczych
 • Informacja ws. systemów operacyjnych i oprogramowania na maturze z informatyki
 • Informacja ws warunków i form dostosowania egzaminu.

  ===================================================================

  Egzamin maturalny w nowej formule

  Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w nowej formule, zdaje obowiązkowo:
  – w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:
  język polski
  język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego
  język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej, uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego,
  – w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
  język polski
  matematyka
  język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)
  język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej, uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego,
  – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
  biologia
  chemia
  filozofia
  fizyka
  geografia
  historia
  historia muzyki
  historia sztuki
  informatyka
  j. język łaciński i kultura antyczna
  język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
  język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński) m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) n. język polski
  język regionalny (język kaszubski)
  matematyka
  wiedza o społeczeństwie.
  Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych w pkt. 2.1.7.3., na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
  JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY NA EGZAMINIE MATURALNYM
  Język obcy jako przedmiot obowiązkowy:
  część pisemna na poziomie podstawowym
  +
  część ustna bez określania poziomu
  Ten sam język obcy jako przedmiot dodatkowy:
  część pisemna na poziomie rozszerzonym
  lub
  część pisemna na poziomie dwujęzycznym
  + ewentualnie
  część ustna na poziomie dwujęzycznym
  Inny język obcy:
  jako przedmiot dodatkowy:
  część pisemna na poziomie rozszerzonym
  + ewentualnie
  część ustna bez określania poziomu
  lub
  część pisemna na poziomie dwujęzycznym
  + ewentualnie
  część ustna na poziomie dwujęzycznym

  INFORMATORY